164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Училищен правилник и етичен кодекс на общността

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Правилата са утвърдени със заповед на директора на 164. ГПИЕ No 266/16.03.2020 г. Те се прилага за всички случаи, когато се налага обучение в електронна среда - за един или за повече класове, или за цялото училище. Можете да ги прочетете ТУК

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В 164. ГПИЕ "М. де Сервантес"

Уважаеми ученици, родители и служители в 164. ГПИЕ "М. де Сервантес" - тук в сайта и в библиотеката на Гимназията, на ваше разположение е нашият училищен Етичен кодекс за поведение.

Държим взаимоотношенията между всички членове на нашата училищна общност да се основават на взаимното уважение, толерантност към различията и непримиримост спрямо агресията, тормоза и незачитането на личното достойнство.

Считаме, че диалогът и взаимното доверие между учителите, учениците и техните родители е една от предпоставките за качествения образователен процес.

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩНОСТТА В 164. ГПИЕ "М. ДЕ СЕРВАНТЕС": СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГИМНАЗИЯТА, УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ  

Не се колебайте да споделите притеснeнията си, ако считате, че някой от членовете на училищната общност нарушава този Етичен кодекс.

 

ПРАВИЛНИК  ЗА ДЕЙНОСТТА НА 164 ГПИЕ „МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС”

Изменения на настоящия правилник са приети с решение на педагогическия съвет на 14.09.2023 г.и са утвърдени със заповед на Директора.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правилникът има за цел да регламентира вътрешния ред в Гимназията, спазването на трудовата дисциплина, училищната хигиена, опазването на материалната база, както и правата и задълженията на участниците в учебно-възпитателния процес.

Чл. 2. Правилникът се изготвя съгласно чл. 28, ал.1, т.2 от ЗПУО. Приема се от Педагогическия съвет (ПС), влиза в сила от момента на одобрението и се актуализира всяка учебна година.

Чл. 3. Правилникът е задължителен за всички участници в учебно-възпитателния процес. В началото на учебната година учениците и техните родители подписват декларация, че са запознати с него.

Чл. 4. В училището не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа и религиозна принадлежност и здравословно състояние.

Чл. 5. Училището осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез задължително избираемата (ЗИП) и чрез профилираната подготовка (ПП) съгласно нормативните документи.

Чл. 6. Приемът в Гимназията се осъществява при условия и по ред, определени с чл. 142, ал.3 от ЗПУО и ДОС за организацията на дейностите в училищното образование след завършен VІІ клас по утвърден държавен план-прием и с полагане на конкурсни изпити, а след завършен VІІІ клас - с приравнителни конкурсни изпити по испански и втори чужд език при наличие на свободни места.

Чл. 7. Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език с изключение на часовете по чужди езици и по предмети, преподавани на испански език.

 ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 8. Формите на обучение в Гимназията са дневна и самостоятелна. Дневната форма на обучение е присъствена форма. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план при условия и по ред, определени със заповед на Директора.

Чл. 9. Училищното обучение се организира в последователни класове и паралелки. Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри, а паралелките се обозначават с началните букви на българската азбука. В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки.

Чл. 10. Броят на учениците в паралелка и деленето на паралелките на групи се определят с нормативни документи.

Чл. 11. В началото на учебната година Директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласни дейности с учениците и води задължителната училищна документация.

Чл. 12. Учебната година започва на 15 септември. Учебните занятия се разпределят в два срока. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

Чл. 13. (1) Началото и краят на ваканциите, краят на втория учебен срок, неучебните дни, обявяването на учебни дни за неучебни или неучебни дни за учебни се определят със заповед на Министъра на образованието и науката.

   (2) Директорът на училището след решение на Педагогическия съвет може да обяви до 3 учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява Началника на Регионалното управление на образованието.

Чл. 14. (1) Обучението на учениците се организира в две смени - сутрин и следобед. Продължителността на учебния час е 40 минути с решение на Педагогическия съвет. При ОЕСР продължителността на учебния час е намалена и при възможност се преминава в едносменен режим.

    (2) Разпределението на учебните часове се отразява в седмичното разписание, организирано в два вaрианта: четна и нечетна седмица.

    (3) Провеждането на занятия и дейности извън сградата на училището се извършва по следната процедура:

учителят представя на Директора доклад и списък на учениците, в доклада се описва начинът на придвижване;

при екскурзии се посочват фирмите, предоставящи туристическите услуги, и договорите с тях;

провежда се инструктаж на родителите и учениците срещу подпис;

родителите подписват декларация за съгласие при необходимост;

учителят се съобразява с предписанията при усложнена епидемична обстановка.

Чл. 15. Влизането в сградата става по следния ред:

   (1) Учителите и служителите се допускат след идентификация в системата за контрол на достъп.

   (2) Външни лица получават информация от охранителя и се допускат в сградата след съгласие да бъдат приети от съответния учител или служител. Данните от личната карта на посетителя се вписват в дневник за посещения.

   (3) Учениците се допускат след идентификация в системата за контрол на достъп:

 1. ученик или служител без карта за достъп не се допуска в сградата на училището;
 2. при загуба или унищожаване картата се възстановява за сметка на ученика или служителя.

  (4) (Отм.) 

Чл. 16. Учениците са длъжни да бъдат на местата си в класните стаи преди биенето на звънеца. Закъснение за час до 20 минути се вписва като ½ отсъствие.

Чл. 17. При отсъствие на преподавател учениците изчакват 15 минути, след което уведомяват Директора или зам.-директора.

Чл. 18. Училищният учебен план се приема от ПС. Класните ръководители запознават новите ученици и техните родители с него срещу подпис. Същият става неразделна част от комплекта лични картони на учениците.

Чл. 19. Завършването на клас става по следния начин:

(1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната и избираемата (разширена) подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).

(2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната или избираемата подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец май и юли и от 1 до 13 септември по ред, определен със заповед на Директора.

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителните сесии по ал. 2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на Директора, но не по късно от 10 октомври.

(4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната и избираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа, с изключение на учениците от ХІІ клас. Учениците от последния гимназиален клас могат да се явяват на следващите поправителни сесии съгласно чл. 125 от ЗПУО.

 (5) Ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната и избираемата подготовка, се явява на изпити за оформяне на срочна/годишна оценка по ред, определен със заповед на Директора.

(6) Изпити за определяне на срочна или годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат от учениците, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна или годишна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1 от НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

(7) Когато в края на учебната година ученикът няма оформена/и оценка/и, без да са налице уважителни причини, същият повтаря класа.

Чл. 20. Начините, продължителността и графикът на проверките и оценяването на знанията и уменията, както и оформянето на срочните и годишни оценки са по преценка на учителя при спазване на изискванията на нормативните документи за системата на оценяване. Установяване на постигнати резултати може да се извърши и чрез външно оценяване, включително и като национално в края на етап или степен на образование.

Чл. 21. Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 изпита за промяна на оценката по учебни предмети след завършване на последния клас от съответната образователна степен.

Чл. 22. Успешното завършване на клас и/или образователна степен се удостоверява с Удостоверение за завършен клас, Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование или Диплома за завършено средно образование (след ХІІ клас и успешно положени ДЗИ).

Чл. 23. При преместване в друго училище на ученика се издава Удостоверение за завършен клас, Удостоверение за преместване, копие от личния му картон.

Чл. 24. След успешно завършен ХІІ клас учениците полагат два държавни зрелостни изпита (ДЗИ), от които единият е по български език и литература, а вторият - по учебен предмет от учебния план по избор на ученика от посочените в чл. 134, ал. 2 ЗПУО. По свое желание ученикът може да положи и допълнителни държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни премети от посочените в чл. 135 ЗПУО. Зрелостните изпити се провеждат в две сесии: май-юни и август-септември.

Чл. 25. Когато ученикът не се е явил на ДЗИ или не е положил успешно някои от тях, по негово желание му се издава Удостоверение за завършен първи гимназиален етап. Същото не му дава право да продължи обучението си във висше учебно заведение.

Чл. 26. Ученици могат да бъдат освободени от часовете по физическо възпитание и спорт по здравословни причини след представяне на медицинско свидетелство, издадено от лекарска комисия. Свидетелството се представя в началото на учебната година най-късно до 30 септември. Училищният медицински специалист докладва пред Педагогическия съвет имената на освободените ученици в началото на учебната година и в края на двата срока. Освободените от ФВС ученици не напускат територията на училището и уплътняват времето си с дейности по самоподготовка. По време на първи и последен блок от съответната смяна могат да не присъстват в часа с декларация за съгласие от родителя.

Чл. 27. В случаите, когато се налага освобождаване от физическо възпитание и спорт през годината, училищният медицински специалист се задължава да уведоми учителя по физическо възпитание и спорт и класния ръководител за решението на лекaрскaта комисия.

ІІІ. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Раздел І  

УЧИТЕЛИ

Чл. 28. Учителят организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците.

Чл. 29. Учителските длъжности са: учител, старши учител и главен учител и се заемат съгласно нормативните документи.

Чл. 30. На учителите се дължи почит и уважение от учениците, административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

Чл. 31. Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси. В началото на всяка учебна година писмено декларират липсата на конфликт на интереси по смисъла на чл.220, ал.1-5 от ЗПУО.

Чл. 32. Учителят има следните права:

   (1) Свободно да избира методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии.

   (2) Да избира учебника, по който ще преподава.

   (3) Да получава информация и професионална подкрепа по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения и повишаване на професионалната му квалификация.

   (4) Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

   (5) Да участва в работата на ПС, да изказва мнения и да дава предложения за развитието на Гимназията.

   (6) Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

   (7) Да участва в комисии, свързани с класирането на учебници и дейности на национално равнище (ДЗИ, олимпиади, НВО и др.) при липса на конфликт на интереси.

   (8) Да бъде поощряван и награждаван.

   (9) Да му бъде осигурена здравословна среда за работа.

(10) Да не включи в училищна екскурзия или пътуване с учебна цел ученик, който има три или повече забележки  по поведението или е нарушил инструктажа при предходно училищно мероприятие.

Чл. 33. Учителят има следните задължения:

   (1) Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика и в седмичния план, да попълва електронния дневник.

   (2) Да преподава учебния предмет и да общува с учениците на книжовен български език, с изключение на предмета чужд език и учебните предмети, преподавани на испански език.

   (3) Да уведомява своевременно Директора, когато се налага да отсъства от работа, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове.

   (4) Да участва в работата на ПС и да изпълнява решенията му.

   (5) Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на просветата.

   (6) Да опазва живота и здравето на учениците по време на учебния процес и на други дейности, организирани от училището.

   (7) Да поддържа и повишава професионалната си квалификация, минимум 16 часа за една година и не по-малко от 48 часа за четири години, и да изготвя професионалното си портфолио.

   (8) Да информира родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да насочва ученика към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията му при зачитане правото му да взема решения.

 1. Да организира индивидуални срещи с родители и ученици по определен график и при необходимост;
 2. Да участва в общите за училището и класа родителски срещи, организирани по график, не по-малко от веднъж на всеки срок (септември, декември и април);
 3. Да уведомява учениците и родителите за графика на даваните от него консултации.

   (9) Да не ползва мобилен телефон по време на час, освен с образователни цели.

   (10) Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училище, както и извън него при провеждане на дейности с участието на ученици. Да не внася в училище оръжие или други предмети, които са източник на повишена опасност.

  (11) Своевременно и прецизно да води училищната документация: Лични картони на учениците, Книга за подлежащи на задължително обучение деца и Електронния дневник. Да внася информацията в Електронния дневник за съответния ден до 20.00 ч.

  (12) Преподавателят по физическо възпитание и спорт е длъжен да заключва съблекалнята с вещите на учениците по време на час.

  (13) Да не накърнява правата на учениците, да не унижава личното им достойнство, да не прилага форми на физическо или психическо насилие, да не допуска пряка или непряка дискриминация, да не организира дейности на политическа, религиозна или етническа основа.

  (14) Да следи за опазването на училищното имущество.

  (15) Да обогатява учебния процес с нагледни и технически средства, като прави предложения пред Ръководството на Гимназията.

  (16) Да пази авторитета на Гимназията и да развива традициите ú.

  (17) Да не освобождава ученици от час без уважителни причини.

  (18) Да опазва служебната тайна.

  (19) Да не допуска каквато и да било форма на училищен тормоз между учениците:

 1. При констатиране на тормоз между ученици, незабавна намеса и прекратяване на ситуацията;
 2. Отвеждане на ученика, упражняващ тормоз при Директора, Зам. директора или за консултация при педагогическия съветник;
 3. Отвеждане на пострадалия ученик за консултация при педагогическия съветник или в медицинския кабинет, ако е необходимо;
 4. Всяка конкретна ситуация се докладва на Ръководството и на координационния съвет за противодействие на училищния тормоз и за защита на деца в риск.

  (20) Да спазва етичния кодекс на общността, етичния кодекс за работа с деца, вътрешно-училищните документи и нормативните документи за системата на образование.

  (21) Да не разгласява и обсъжда с ученици и родители информация за учители и ситуации, които не засягат лично и конкретно даден ученик.

  (22) Да не предоставя на други лица личните си данни за достъп до Електронния дневник.

  (23) След приключване на работа по дневника да се увери, че е излязъл от акаунта си.

  (24) (Отм.)

Чл. 34. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

  (1) Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, за спазването на дисциплината, както и за уменията им за общуване със съучениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

  (2) Да осъществява връзка с учителите, преподаващи в паралелката, с останалите класни ръководители и специалистите, които работят с класа, да се информира за успеха и развитието на учениците с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с ученици и родители.

  (3) С помощта на педагогическия съветник своевременно да уведомява родителите и съответните институции, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него започне процедура за налагане на санкция или други мерки по този правилник.

  (4) Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с оглед максималното развитие на заложбите на ученика, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, ако това се налага.

  (5) Да изготвя и предоставя на родителя срещу подпис справки за успеха, Удостоверения за преместване, препоръки и др. Документите се издават след подаване на писмена молба. Срокът за изготвянето им е 5 работни дни от уведомяването на класния ръководител.

  (6) Да организира и провежда родителски срещи, индивидуални срещи с ученици и часа на класа.

  (7) Да участва в процедурите за налагане на санкции на учениците от паралелката.

  (8) Да води редовно Електронния дневник, да попълва, личните картони и Книга за подлежащите на задължително обучение ученици като оформя отсъствията за месеца на учениците в Електронния дневник до 3- то число на следващия месец.          

 (9) Да не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха, поведението и здравословното състояние на отделните ученици и техните семейства от паралелката.

Чл. 35. (Отм.)

Чл. 36. Учител, който е и ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии", има следните допълнителни задължения:

   (1) Отговаря за изправността и безпроблемното функциониране на компютърната техника и техниката във видеозалата, театралната зала, библиотеката и всички други кабинети.

   (2) Прави предложения пред Ръководството за осъвременяване на оборудването и софтуерните продукти.

Чл. 37. Педагогическият съветник:

  (1) Извършва диагностициране на затрудненията в интелектуалното развитие и поведението на ученици.

  (2) Консултира ученици, учители и родители по проблеми, свързани с взаимоотношенията им, проблеми от друг характер и психичното им здраве по време на пандемия;

  (3) Има право да посещава уроци с цел получаване на информация за отделни ученици, класове, учители, да се запознава с училищната документация, да провежда индивидуални и групови изследвания и въздействия в учебно и извънучебно време.

  (4) Консултира класните ръководители при изготвянето на темите за ЧК.

  (5) Длъжен е да спазва професионална етика и да съхранява служебната тайна, да зачита и защитава личното достойнство на всички участници в учебно-възпитателния процес.

  (6) Съдейства на класните ръководители или учители при осъществяване на връзка с институции.

  (7) Координира екип за работа по механизма за обхват и превенция срещу отпадането.

Раздел ІІ   

  УЧЕНИЦИ

Чл. 38. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователния процес.

Чл. 39. Учениците притежават Ученическа лична карта.

Чл. 40. Ученикът има право:

  (1) Да избира профилиращите предмети и предметите за ЗИП и СИП - за учениците от ХІI клас; ИУЧ (избираеми учебни часовe) и ФУЧ (факултативни учебни часове) - за учениците от VIII до XI клас, според възможностите на училището и училищния учебен план.

  (2) Да участва в извънкласните и извънучилищни дейности, в това число във формите на ученическо самоуправление и проектни дейности.

  (3) Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и дисциплина- при постъпването му в училище, в началото на годината и при поискване.

  (4) Да бъде консултиран във връзка с професионалното му развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите желания и способности. Графикът за консултации с преподавателите се обявява в началото на всеки срок.

  (5) Да получава защита при накърняване на правата и достойнството му, да се обучава и възпитава в здравословна, безопасна и сигурна среда.

  (6) Да ползва безплатно училищната материално-техническа база и да получава библиотечно-информационно обслужване по ред, определен от Директора.

  (7) Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса му за развитието на училищната общност, да получава стипендия при условия и ред, определени с Постановление на Министерски съвет № 328 от 21. 12. 2017. за условията за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование.

  (8) Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на училищната дейност.

  (9) Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.

 (10)  Да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. с представяне на медицинска бележка, заверена от медицинския специалист, или документ от спортния клуб, в който членува, или от държавни и общински институции до 3 дни след завръщането му на училище. Медицинската бележка трябва да съдържа следните задължителни реквизити: УИН на лекаря, номер на амбулаторния лист и дата;
 2. до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител след подадена молба от родителя;
 3. до 7 дни в една учебна година с предварително разрешение на Директора въз основа на писмена молба от родителя.

 (11) Да участва с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет като представител на ученическото самоуправление.

(12) Да избира различна от дневна форма на обучение съгласно наредба 10 за организация на дейностите по здравословни, семейни или други причини. В Гимназията възможната форма е самостоятелна.

Чл. 41. Ученикът има следните задължения:

 (1) Да съхранява авторитета на училището, да спазва Етичния кодекс на общността и настоящия Правилник.

 (2) Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина. Освободените от физическо възпитание и спорт не присъстват в час с писменото съгласие на родителите, не напускат училищната сграда и не пречат с поведението си на учебния процес:

 1. отсъствие от учебен час без уважителни причини не се извинява;
 2. закъснение на ученика до 20 минути за учебен час се счита за половин отсъствие, а закъснение на ученика с повече от 20 минути - за едно отсъствие.

 (3) Да се явява в училище с непредизвикателно облекло и във вид, който съответства на положението му на ученик. В часовете по физическо възпитание и спорт спортното облекло и обувки са задължителни.

 (4) Да уважава и да не накърнява честта, правата и достойнството на другите членове на училищната общност, както и да не прилага физическо и психическо насилие и дискриминация спрямо тях.

 (5) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

 (6) Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя. При неразрешено използване на мобилен телефон и/или други технически и/или електронни средства по време на час учителят прибира даденото електронно устройство от ученика и го предава на Ръководството. Електронното устройство се връща само на родител / настойник. Учителят задължително вписва забележка по поведението на ученика в Електронния дневник.

 (7) Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове и да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове.

 (8) Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

 (9) Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на чл. 8, ал.4 от Закона за закрила на детето.

(10) Да опазва материално-техническата база, учебните пособия и чистотата на Гимназията:

 1. книгите от библиотеката се дават за срок от 2 седмици, след което се връщат или презаверяват. Повредените или изгубените книги или учебници се възстановяват;
 2. при констатирана повреда на материално-техническата база щетите се отстраняват от и за сметка на извършителя в срок от 10 дни;
 3. задължително почиства работното си място след края на учебните занятия;
 4. Не използва техниката (телевизор и компютър) в класните стаи и кабинетите без разрешение от учителя.

 (11)  Да носи личната си карта в училище и извън него.

 (12) Да носи отговорност за опазване на личните си вещи.

 (13) отм.

 (14) Да не участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст и да не организира дейности на политическа, религиозна или етническа основа.

 (15) При отсъствие на преподавател да изчака 15 минути и след като уведоми Ръководството на училището, да изпълнява разпорежданията за заниманията на класа до края на учебния час.

 (16) Да спазва законово установените правила за водене на училищната документация.

 (17) Да изпълнява заповедите на Директора, решенията на Педагогическия съвет и указанията на учителите и класния ръководител.

 (18) Да не използва нерегламентирано чужд интелектуален труд: да не преписва, да не подсказва, да не представя копирана информация като собствен труд и др.

 (19) (Отм.)

(20) Да спазва инструктажа по време на пътувания с учебна цел в страната и чужбина.

Чл. 41 (а). При неспазване на задълженията по чл. 40, ал. 20, ученикът може да не бъде включен в следващи учебни пътувания.

Раздел ІІІ

РОДИТЕЛИ

Чл. 42. Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Чл. 43.  Родителите имат следните права:

  (1) Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване и интегрирането им в училищната среда:

 1. от класния ръководител и преподавателите в определено приемно време, по време на родителските срещи или в друго удобно за двете страни време.
 2. чрез Електронния дневник.

 (2) Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището.

 (3) Да участват в Училищното настоятелство (УН) или в Обществения съвет.

 (4) Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.

 (5) Да бъдат консултирани от педагогическия съветник по въпроси, свързани с децата им.

(6) (Отм.)

 (7) Да избират различна от дневна форма на обучение съгласно наредба 10 за организация на дейностите по здравословни, семейни или други причини. В Гимназията възможната форма е самостоятелна.

Чл. 44. Родителите имат следните задължения:

 (1) Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище и да спазват другите разпоредби на ЗЗДетето и на този Правилник.

 (2) Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план при записване на ученика и с Правилника за дейността на училището и промените в него в началото на всяка година.

 (3) Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на Правилника.

 (4) Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване и интегрирането му в училищната среда чрез Електронния дневник и класния ръководител. Информацията, въведена в системата на Електронния дневник, се счита за получена от родителите до 24 часа след въвеждането й.

 (5) Да се явяват в училище при покана от класния ръководител, Директора или друг педагогически специалист.

 (6) При отсъствие на ученик по уважителни причини да уведомяват своевременно класния ръководител по телефона и/или писмено.

 (7) Да не се опитват да оказват влияние и/или натиск върху съответния преподавател при поставяне и/или оформяне на текущи, срочни и годишни оценки.

 (8) Да не се намесват в кадровата политика на Ръководството и трудово-правните взаимоотношения.

 (9) Да спазват Етичния кодекс на общността; да пазят авторитета на учителите и доброто име на училището.

 (10) Да информират класния ръководител за заболявания и здравословни проблеми на ученика, които могат да доведат до инциденти в часовете.

(11) Да не допуска ученикът да посещава учебни занятия при наличието на симптоми на заразно заболяване.

(12) Да предоставя в началото на учебната година лична здравна профилактична карта на децата си.

ІV. УЧАСТНИЦИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 45. Директорът като орган за управление на училището:

(1) Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Гимназията.

(2) Спазва и прилага държавните образователни стандарти.

(3)  Осигурява безопасни условия на труд.

(4) Представлява училището пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

(5) Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономично разпореждане с бюджетните средства.

(6) Сключва и прекратява трудови договори по реда на Кодекса на труда.

(7) Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и този Правилник.

(8) Подписва и подпечатва документи за преместване, за завършен клас, степен на образование и съхранява печата на училището с държавния герб; контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация.

(9) Изготвя и утвърждава длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименното разписание на длъжностите и работните заплати.

(10) Е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му. По предложение на ПС изказва похвали и налага наказания на ученици по чл.52 от настоящия Правилник.

(11) Съдейства на компетентните органи за установяване на законови нарушения.

(12) Е подчинен в административно отношение на Регионалното управление на образованието.

(13) Е подпомаган при организирането и контрола на учебната и административната дейност от заместниик-директори съгласно нормативните актове и съответната длъжностна характеристика.

(14) (Отм.)

Чл. 46. Педагогическият съвет е орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси. Включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директора без норма на преподавателска работа. В заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на Обществения съвет, Училищното настоятелство, Центъра за подкрепа на личностно развитие и медицинският специалист, обслужващ училището.

 (1) Приема Правилника за дейността на училището.

(2) Приема Стратегия за развитие на училището.

(3) Приема училищния учебен план, избира формите на обучение, обсъжда и взема решения по резултатите от обучението, приема мерки за повишаване качеството на образованието.

(4) Определя начина за приемане на ученици при спазване на нормативните актове.

(5) Прави предложения на Директора за награждаване на ученици и за налагане на наказание по чл. 52 от настоящия Правилник.

(6) Приема дейностите извън държавните образователни стандарти, съобразно възможностите на училището, и програми за осъществяването им.

(7) Утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с Училищното настоятелство или с родители на ученици.

(8) Свиква се от Директора най-малко веднъж на два месеца. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до Директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(9) Приема решения с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав. Решенията могат да се отменят от самия съвет с 2/3 от гласовете на присъстващите. За всяко заседание се води протокол.

(10) Избира спортните дейности според възможностите на училището.

(11) При необходимост Педагогическият съвет се провежда в електронна среда.

Чл. 47.  (1) Училищното настоятелство е орган за подпомагане дейността на училището.

(2) Устройството и дейността се урежда съгласно разпоредбите на чл. 308 и чл. 309 от ЗПУО,  Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на УН;

 (3) Подпомагано е от Ръководството на Гимназията.

Чл. 48.  (1) Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

  (2) Статутът и правомощията на Обществения съвет се регламентират от чл. 266-269 от ЗПУО, както и от Правилника за създаването, устройството и дейността му, издаден от Министъра на образованието и науката.

V. ПОМОЩНО-АДМИНИСТРАТИВЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Чл. 49. Помощно-административният персонал подпомага Ръководството на училището за организирането на учебно-възпитателния процес и осигуряването на здравословни и безопасни условия за възпитание, обучение и труд. Членовете му са длъжни да опазват служебната тайна.

(1) Библиотекарят:

 1. е материално отговорен за библиотечния, аудио и видеофонд, както и за учебно-техническите средства на съхранение в библиотеката;
 2. е длъжен да обогатява библиотечния фонд, фонотеката и видеотеката, завежда и описва в специални тетрадки новопостъпилите книги, учебници, аудио и видеокасети, CD и DVD;
 3. в началото на учебните занятия раздава учебна техника по заявка на учителите и ги събира в края на деня;
 4. прави фотокопия и презаписи на електронен носител за нуждите на учебния процес;
 5. съхранява периодичните издания, съхранява и раздава учебна документация;
 6. прави библиографски справки по заявка на учителите;
 7. обслужва електронната поща на гимназията.
 8. (Отм.)

 (2) Главният счетоводител:

 1. организира, контролира и отговаря за финасово-счетоводната дейност на Гимназията и вътрешния финансов контрол в сроковете и според изискванията на нормативните документи;
 2. отговаря за своевременното отчитане на паричните средства и съхраняването на стоково-материалите ценности;
 3. извършва икономически анализ на финансово-счетоводната дейност, с цел разкриване на резерви и предотвратяване на загуби и злоупотреби;
 4. контролира правилното изразходване на бюджета и спазването на щатната, финансовата, бюджетната и платежна дисциплина.

(3) Касиер-домакинът:

 1. е материално отговорно лице;
 2. е длъжен да съхранява, следи за опазването и обогатяването на материално-техническата база на Гимназията;
 3. е длъжен да организира и следи за качественото и навременно извършване на ремонтните работи;
 4. грижи се за изправността на техническите средства на негова отговорност;
 5. изготвя ведомостите за заплатите, изплаща стипендиите на учениците и заплатите на учителите срещу специален фиш;
 6. обработва болничните листове и съхранява копия от тях.
 7. (Отм)

 (4) ЗАТС:

 1. води и/ или съхранява следните документи: личните дела на учителите и служителите, Книгата за ученици на самостоятелна форма на обучение, архива на Гимназията, Регистрационните книги за издадените удостоверения, свидетелства, характеристики и дипломи, входящия и изходящия дневник, Регистъра на болничните листове, Присъствена книга;
 2. води кореспонденцията;
 3. издава служебни бележки.

(5) Общият работник:

 1. извършва всички ремонтни работи, които не изискват специална техника и работници специалисти;
 2. отговаря за поддръжката на брави, шкафове и мебели в учебните стаи;
 3. поддържа инсталацията на парното отопление, ВиК и електрическата инсталация и своевременно съобщава за аварии на компетентните органи;
 4. помага на хигиенистите при пренасяне на тежести и др.

(6) Охранителят:

 1. стриктно спазва правилника за пропускателния режим;
 2. контролира достъпа на ученици и служители чрез електронната система за достъп;
 3. следи за движението на външни лица, като записва в дневника за посещенията имената и данните от личната карта;
 4. преди да си тръгне, проверява дали всички кабинети са заключени, затваря прозорците, изключва шалтерите по етажите, заключва училищната сграда и включва СОТ;
 5. в културно-образователния център пропускателният режим се осъществява от портиера на КОЦ, който поддържа и хигиената в залите, фоайето и пред входа.
 6. ( Отм.)

(7) Хигиенистите:

 1. са отговорни пред Ръководството и пред РИОКОЗ за поддържане на хигиената в сградата ;
 2. оказват съдействие за опазване на материалната база и реда;
 3. са длъжни да почистват ежедневно класните стаи, коридорите, фоайетата и стълбището, физкултурния салон, учителския кабинет към него и съблекалните, изхвърляйки разделно отпадаците. Поливат цветята. Почистват с дезинфекционен препарат тоалетните и умивалниците. Измиват прозорците и щорите един път на учебен срок, почистват мебелите в канцелариите и учителската стая;
 4. грижат се за хигиената на сградата и прилежащите й части и при повреда или нередност уведомяват незабавно домакина или Заместник-директора по административната дейност. Ако 5 минути след започване на часа в класната стая не се провеждат учебни занятия, я заключват.
 5. (Отм.)

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. За неизпълнение на задълженията си Директорът, заместник-директорите, учителите и помощно-административният и обслужващ персонал носят отговорност по ЗЗДет, ЗПУО, ППЗЗДет, Кодекса на труда.

Чл. 51. Родители, настойници или попечители носят отговорност по чл. 347, ал. 2 от ЗПУО и чл. 45 от ЗЗДет.

Чл. 52. За неизпълнение на задълженията си ученикът подлежи на следните санкции:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище при условие, че не се променя профила;
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище;
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици навършили 16-годишна възраст.

Чл. 53. При вписани три и над три бележки по поведението на един ученик в Електронния дневник, класният ръководител или учител прави предложение пред Директора/ ПС за налагане на административна санкция.

Чл. 54. При нарушение на чл. 41, ал.2 ученикът подлежи на санкция със:

 1. забележка за допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище за допуснати 10 отсъствия по неуважителни причини;
 3. предупреждение за преместване в друго училище за допуснати над 10 отсъствия по неуважителни причини;
 4. преместване в друго училище или в самостоятелна форма на обучение за допуснати над 15 отсъствия по неуважителни причини.

Чл. 55. За едно нарушение на ученика не може да бъде наложена повече от една санкция. При всяко следващо по ред провинение, независимо от вида му, се налага следващата по степен на строгост санкция. При груби нарушения се допуска прилагане на по-висока степен, без да е наложена предходна санкция.

Чл. 56. За неизпълнение на задълженията му, спрямо ученика могат да бъдат прилагани и следните мерки:

  (1) Отстраняване от час (при нарушение на чл. 41, ал. 1, 3, 4, 6, 7, 8):

 1. неспазване на Етичния кодекс на общността;
 2. явяване в училище с предизвикателно облекло и във вид, който не съответства на положението му на ученик;
 3. неуважение и накърняване на честта, правата и достойнството на членове на училищната общност или при прилагане на физическо и психическо насилие и дискриминация;
 4. участие в хазартни игри, тютюнопушене, употреба на наркотични вещества и алкохол;
 5. ползване на мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
 6. възпрепятстване на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците му по време на час;
 7. носене на оръжие или други предмети, които са източник на опасност;
 8. При отстраняване от час учителят отразява като бележка по поведението в Електронния дневника прилагането на мярката и причините за отстраняването. Ученикът се представя на Директор/Заместник директор и изчаква края на часа в библиотеката.

  (2) Отстраняване от училище (при нарушение на чл. 41, ал. 5, 8):

 1. участие в хазартни игри, тютюнопушене, употреба на наркотични вещества и алкохол;
 2. носене на оръжие или други предмети, които са източник на опасност;
 3. Процедурата по отстраняване от училище е следната:

4.1. Изпраща се дежурният ученик или отговорникът на класа да извика педагогическия съветник и/или медицинската сестра или охранителя в зависимост от конкретното състояние на ученика. Те от своя страна уведомяват Директора;

4.2. След получена информация за обстоятелствата Директорът издава заповед за отстраняване;

4.3 Представител на Ръководството или упълномощен от него служител уведомява родителите по телефона и ако се налага вика спешна помощ;

4.4 Съобразно възрастта на провинилия се ученик, неговото състояние и причината за отстраняването му от Гимназията родителите го взимат от училището или дават разрешение да се прибере сам вкъщи;

За времето на отстраняване на ученика в Електронния дневник се отбелязват отсъствия.

 (3) Бележка в Електронния дневник и поставяне на оценка - Слаб (2) (при нарушение на чл.41, ал.18).

 Чл. 57. Мерките и санкциите са срочни и се заличават с изтичане на срока, за който са наложени:

 1. срокът на санкциите по чл. 52, ал. 1, 2, 3, 4, и 5 е до края на учебната година;
 2. срокът на мярката по чл. 56, ал. 1 е до края на учебния блок;
 3. срокът на мярката по чл. 56, ал. 2 е до отпадане на основанието;
 4. когато санкциите по чл. 52, ал. 2, 3, 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 58. Видът и срокът на санкциите се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености, а наказанията по чл. 52, ал. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

Чл. 59. Процедурата по налагане на санкциите  е следната:

 1. класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на санкцията;
 2. за всяка санкция по чл. 52 докладва учител, който преподава на ученика (може да бъде и класният ръководител);
 3. преди налагане на санкция по чл. 52 Директорът (за санкция по ал. 1 и 2), а Педагогическият съвет (в останалите случаи- ал. 3, 4 и 5), изслушват ученика и проверяват фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение;
 4. на изслушването могат да присъстват родителите, педагогически съветник, учители и ученици. Взема се мнението на класния ръководител;
 5. преди налагане на санкциите по чл. 52, ал. 3, 4 и 5 се уведомява Дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита правата и интересите на ученика;
 6. санкциите по чл.52, ал. 1 и 2 се налагат със заповед на Директора по предложение на класния ръководител, а санкциите по чл. 52, ал. 3, 4 и 5 със заповед на Директора по предложение на Педагогическия съвет. В заповедта се посочват видът на санкцията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им. Заповедта може да се обжалва пред Началника на Регионалното управление по образованието;
 7. класният ръководител уведомява родителя за наложената на ученика санкция и я отразява в Електронния дневник и в личния картон. Класният ръководител обявява пред класа наложените санкции.

Чл. 60. Ученици, наказани с решение на Педагогическия съвет, (по чл. 52, ал. 3, 4 и 5) губят право на стипендия за отличен успех.

Чл. 61. (От 15.11.2017 г.) (1) За преодоляване на проблемното поведение на ученик, за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищните дейности, се прилагат една или повече дейности за въздействие върху вътрешната му мотивация:

 1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
 2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
 3. консултиране на ученика с педагогическия съветник;
 4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
 5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
 6. индивидуална подкрепа на ученика от личност, част от училищната общност, която той уважава;
 7. участие на ученика в дейности в полза на класа или училището;
 8. други дейности, в зависимост от конкретния случай.

(2) Дейностите се предприемат по ред и условия, определени в Наредбата за приобщаващо образование (ДВ, бр. 86, от 27.10.2017 година).

(3) Дейностите в полза на паралелката или училището могат да бъдат:

 1. участие в поддържане на хигиената и естетическата среда на класната стая, училищния двор, физкултурния салон, библиотеката;
 2. участие в организация на общоучилищни мероприятия - тържества, концерти, състезания, спортни прояви;
 3. други дейности, избрани от ученика съвместно с класния ръководител.

 (4) Във всеки конкретен случай дейностите се съобразяват с възрастовите особености на ученика, здравословното му състояние и не накърняват достойнството му.

Чл. 62. При всеки инцидент с ученик, възникнал на територията на училището се прилага следната процедура за действие:

 1. учителят уведомява незабавно медицинската сестра и член на Ръководството на Гимназията;
 2. Директорът или заместник-директорите уведомяват родителите на ученика;
 3. Директорът или заместник-директорите уведомяват компетентните органи - полиция или бърза помощ (тел. 112);
 4. при извънредни ситуации се действа според правилата и инструкциите за съответните обстоятелства.

Чл.62 (а) (Отм.)

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 63. Финансирането на гимназията се осъществява със средства от държавния бюджет чрез МОН и други министерства и ведомства, чрез общинския бюджет.

Чл. 64. Училището може да реализира приходи в левове и валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата база в съответствие с нормативните актове.

Чл. 65. Директорът разработва бюджета и отчет за изпълнението му в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган, Обществения съвет, Училищното настоятелство и го публикува на сайта на Гимназията.

Чл. 66. След приемане на ЗДБ финансиращият орган утвърждава бюджета, а Директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. „Конфликт на интереси" по смисъла на Закона за народната просвета и на този Правилник е налице, когато образователни услуги срещу заплащане се предоставят на ученици, които се обучават в Гимназията.
 2. „Публично обсъждане" по смисъла на този Правилник е обсъждане на поведението и интелектуалното развитие на ученик с ученици, родители на други ученици, с лица извън училище или с учители, с изключение на коментари, свързани с педагогическа работа, с прилагане на наказания или мерки.
 3. „Психическо насилие" по смисъла на Закона за закрила на детето и този Правилник са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение.
 4. „Служебна тайна" по смисъла на Зaкона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и GDPR, Закон за достъпа до обществена информация (ЗДОИ), Кодекс на труда (КТ), Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и този Правилник е информация, включително документи, която е свързана с:

А. Опазване на личните данни на учители, ученици, родители, помощен и обслужващ персонал. Личните данни са всяка информация, чрез която могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с тяхната физическа, физиологическа, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

Б. Финансово-счетоводното управление на гимназията, включително правилата за организация на работната заплата, изработване и изпълнение на училищния бюджет, вътрешен и външен одит.

В. Вътрешната организация, правилата за вътрешен трудов ред и прилагането им извън тези, изрично посочени в КТ.

„Служебната тайна" е информация, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите и авторитета на Гимназията. Тя е само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп. Може да бъде пренебрегната при надделяващ обществен интерес или в случаите, изрично посочени в Наказателния кодекс.

 

Измененията на настоящия Правилник са приети с решение на Педагогическия съвет на 14.09.2023г. и са утвърдени със заповед на Директора

Директор:  З. Йончева