164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Представяне

164. гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес" е създадена през 1991 г., но традициите в преподаването на испански език се поставят още през 1966 г., в рамките на столичната френска гимназия, когато започва приемането на ученици в паралелки с първи чужд език  испански.  От създаването на 164. ГПИЕ до 2015 година директор е госпожа Драгомира Линдова, под чието ръководство Испанската гимназия се утвърждава като една от водещите профилирани гимназии в София и страната, с трайни високи резултати от обучението по испански език, испаноезична литература и култура,  български език и литература, втори чужд език и останалите общообразователни предмети. Едно от доказателствата са отличните резултати на зрелостниците ни за целия период на провеждане на зрелостните изпити. Резултатите можете да видите в линковете: държавните зрелостни изпити 2010-2018 година , 2019-2021 година  и 2022 година

164. ГПИЕ "Мигел де Сервантес" е профилирана гимназия с профил "чуждоезиков - испански език" и втори чужд език - английски, френски и португалски, а от учебната 2017/18 година и италиански.

Обучението в гимназията е съобразено със спецификата и изискванията за задължително преподаване на общообразователни предмети на чужд език - според възможностите на училището в първи гимназиален етап  - 9. и  10. клас - се изучават на испански език история, география, философия, химия, биология, физика.  

Нашето разбиране е, че обучението по предмет на чужд език трябва да допринася за усъвършенстване и разширяване на познанията по чуждия език и едновременно с това да осигурява качествена подготовка по учебната програма на съответната научна област. Доказателство за успешното му прилагане са отличните резултати на нашите ученици на зрелостните изпити, на състезания и конкурси, при кандидатстване във висши учебни заведения и продължаване на обучението им в различни български и чуждестранни университети.

Възпитаваме  нашите ученици да са толерантни, да имат активна гражданска позиция, да си помагат, да бъдат добри граждани.  Насърчаваме ги да се изявяват в различни области, да развиват заложбите си, да си поставят цели и да ги постигат.

Работата ни е изградена въз основа на екипността и обмяната на опит, подпомагани от прилагането на съвременните информационно-комуникационни технологии в обучението, ръководството и реализирането на училищните дейности.

Професионализмът и всеотдайността на нашия педагогически колектив са в основата на успехите на учениците ни. Учителите се усъвършенстват в областта на науката, дидактиката и технологиите, стремят се да са информирани по актуални теми като емоционалната интелигентност и разрешаването на конфликти, за да прилагат ефективни подходи и модели на работа в класната стая. Автори са на учебници и учебни помагала.

Сътрудничим с национални и международни неправителствени организации и образователни центрове, бивши ученици, родителската общност. С тях работим по съвместни проекти в различни области: за междуучилищно партньорство, кариерно ориентиране и консултиране, извънкласни дейности, здравословен живот, спорт, благотворителност и др.

Гимназията ни е базово училище и център за подготовка на студенти по методика на чуждоезиковото обучение на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Нов Български Университет. Освен бъдещите учители по испански език, под ръководството на базовите ни учители се подготвят и практикуват студенти и от други специалности на Софийския университет - история, български език и литература.

Гордеем се със съвременните подходи, които използваме в управлението и обучението: облачните технологии за управление на административни дейности и обучение чрез платформата Office 365, работа изцяло с електронен дневник, участие в международни проекти по програма "Erasmus+", използване на  защитената среда на платформата eTwinning за обучение, изява на учениците и общуване с европейските им връстници и др.

Основната ни цел е качеството на обучение в 164. ГПИЕ да е съизмеримо с най-добрите европейски практики, а учебната среда и отношенията да стимулират както индивидуалното развитие и подкрепа на всеки ученик и да благоприятстват възможността му за творчество и изява, така и да са удовлетворяващи за професионалното развитие и самочувствие на учителите. Стремим се непрекъснато към тази цел като даваме възможност учениците да избират третия и четвърти профилиращ предмет във втората гимназиална степен според желанията им, в учебните планове сме предвидили избираеми учебни часове за разширена подготовка по математика, български език, първи и втори чужд език, организираме групи за извънкласни дейности и подготовка за олимпиади и състезания, работим по европейски проекти за училищно партньорство и квалификация на учителите.