Олимпиади и състезания

Уважаеми ученици,

Информираме Ви, че,

Съгласно I.10 от Приложение 1 - Правилата за организиране на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018-19 година - заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-2686/20.09.2018 г.

       "10. За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16
        години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност
        за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:
        1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
        2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
       11. При липса на изрично подадено съгласие по т. 10.1, горепосочените данни и резултати от олимпиадата да бъдат публично обявявани с идентификационен код.
       12. Ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, има право да оттегли дадените съгласия за оповестяване на резултати и на лични данни или снимки/видео чрез писмено заявление до администратора на лични данни."

 ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ

Олимпиада

дата, нач. час

МЯСТО

Български език и литература

16.12.2018

Определ. от РУО

164. ГПИЕ

Математика

15.12.2018

Определ. от РУО

164. ГПИЕ

Математ. лингвистика

11.01.2019

Определ. от РУО

Определ. от РУО

Испански език

12.01.2019 г.,    8.30 ч.

164. ГПИЕ

Английски език

12.01.2019 г.,    13.00 ч.

164. ГПИЕ

География

19.01.2019 г.,    8.30 ч.

164. ГПИЕ

История и цивилизация

19.01.2019 г.,    11.00 ч.

164. ГПИЕ

Физика и астрономия

9.01.2019 г.      8.30 ч.

164. ГПИЕ

Химия и ООС

16.01.2019 г.   8.30 ч.

164. ГПИЕ

Биология и ЗО

23.01.2019 г.   8.30 ч.

164. ГПИЕ

Астрономия

до 15.01.2019

Задочен кръг

Определ. от РУО

Философия

до 2.02.2019

Определ. от РУО

Информационни технологии

до 13.01.2019

Определ. от РУО

Информатика

до 5.01.2019

Определ. от РУО

 

Забел. Възможни са промени в графика зависимост от постъпващата от РУО София-град информация. Очакват се доучнявания от РУО  за начaлен час и конкретна организация.