164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Кандидатстване/Прием

Учениците, приети в VIII клас през 2017 (Випуск 2022), през 2018 година (Випуск 2023) и през 2019 година (Випуск 2024), се обучават по нови учебни програми  съгласно ЗПУО и съответно нови училищни учебни планове, изработени въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици". Плановете за випуски 2022, 2023 и 2024 можете да видите в раздел "За учениците"  - Обучение/Учебен план

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в гимназията се използват резултатите на учениците от националното външно оценяване в края на седми клас по БЕЛ и по математика.

Кандидатстването за първи и трети етап - по електронен път; за втори етап - съгласно указанията на РУО София град; повече информация - в сайта на РУО София-град или в училището, където се обучава ученика.

Класирането се извършва централизирано от РУО София-град на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по математика.
 3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

Държавен план-прием за 2020-2021 година

...........................................................................

...........................................................................

Архив: План прием и минимални и максимални балове за 2018/2019 година

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО - ОРИГИНАЛ! 
 2. Свидетелството за основно образование - ОРИГИНАЛ
 3. Молба за записване - бланка на 164 ГПИЕ - предоставя се при записването
 4. Формуляр на ученика - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 5. Здравен картон
 6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

График на дейностите за прием 2020-2021 година (заповед РД09-2152/27.08.2018 г на министъра на образованието и науката)

 • до 13 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • до 16 юли 2020 г. - Записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на завления за участие във втори етап
 • до 20 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • до 22 юли 2020 г. - Записване на приетите на втори етап на класиране
 • 23 юли 2020 г. - обявяване на незаетите места след втори етап
 • 24-27 юли 2020 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 • 29 юли 2020 г. - обявяване на списъците на приетите на трети етап 
 • 30 юли 2020 г. - записване на учениците приети на трети етап
 • до 3 август 2020 г. - обявяване на незаети места сед трети етап

При наличие на свободни места след трети етап в канцеларията на гимназията се подават следните документи:

 1. Заявление до директора - по образец на 164. ГПИЕ
 2. Свидетелство за основно образование - оригинал
 3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО - оригинал
 • Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред 
 • Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват в училището
 • Записването на учениците е в училище

 

ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС

1. Свободно място за 9. клас - 1 място с втори чужд език френски => публикация от 10.02.2020 г. в разел "Новини"

2. Свободни места за прием след осми  клас за учебната 2020/2021  година:  местата се обявяват в раздел "НОВИНИ" на сайта ни в периода  8-10 юли 2020 г.

 1. МЕСТАТА СЕ ЗАЕМАТ СЛЕД КЛАСИРАНЕ ПО БАЛ ОТ ИЗПИТИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК (ПИСМЕН И УСТЕН) И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК върху материала от предходния клас
 2. Състезателният бал се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.
 3. Кандидатите за девети клас полагат изпит само по испански език - писмен и устен

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба за допускане до приравнителни конкурсни изпити
2. Удостоверение или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната 2018/2019 г.

Забележки:

 • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
 • При наличие на разлики в учебните планове, учениците полагат приравнителни изпити  съгл. чл. 148, ал. 2 от ЗПУО

СРОКОВЕ

 1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА:  13 ЮЛИ - 30 АВГУСТ 2020
 2. ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ: - 3-7 септември 2020 година
 3. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ9 септември 2020 г.
 4. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ10 септември 2020 г.

 

СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ