164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Кандидатстване/Прием

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

Класирането се извършва централизирано от РУО София-град на три етапа. Класирането след трети етап, при наличие на свободни места се извършва от училището.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

 

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по МАТЕМАТИКА.
 3. Резултат по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Резултат по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

 

Държавен план-прием в VIII клас за 2022/2023 година, утвърден със заповед РД 01-410/26.04.2022 на началника на РУО София-град)

26 ученици - 1 паралелка (13 млад./ 13 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език английски

52 ученици - 2 паралелки (26 млад./ 26 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език френски

52 ученици - 2 паралелки (26 млад./ 26 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език италиански

26 ученици - 1 паралелка (13 млад./ 13 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език португалски

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Свидетелството за основно образование - ОРИГИНАЛ
 2. Молба за записване - бланка на 164 ГПИЕ - предоставя се при записването
 3. Формуляр на ученика - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 4. Здравно-профилактична карта за новата учебна година (издава се от личния лекар) - може да се представи допълнително
 5. Всички имунизации по дати (издава се от личния лекар) - може да се представи допълнително

График на дейностите за прием 2022-2023 година, в съответствие със заповед РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката

 • до 12 юли 2022 г. - Обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • 13,14,15 юли 2022 г. - Записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на завления за участие във втори етап
 • до 20 юли 2022 г. - Обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • 21, 22 юли 2022 г. - Записване на приетите на втори етап на класиране 
 • 25 юли 2022 г. - обявяване на незаетите места след втори етап на класиране
 • 26-27 юли 2022 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 • 29 юли 2022 г. - обявяване на списъците на приетите на трети етап на класиране
 • 1, 2 август 2022 г. - записване на учениците приети на трети етап 
 • до 3 август 2022 г. -  обявяване на незаети места след трети етап;

Срокове за прием на документи при наличие на свободни места след трети етап, определени със заповед на директора на 164 ГПИЕ:

 • 4 и 5 август 2022 г. - приемане на документи за свободни места след трети етап от  8.30 до 16.00 ч.
 • 5 август 2022 - след 16.30 ч. обявяване на класирането
 • 8 август 2022 г. - записване на приетия/приетите ученици

При наличие на свободни места след трети етап в канцеларията на гимназията се подават следните документи:

 1. Заявление до директора - по образец на 164. ГПИЕ
 2. Свидетелство за основно образование - оригинал
 3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО - оригинал

Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред 

 • Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват в училището
 • Записването на учениците е в училище

 

**********************************************************

ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС

Само при наличие на свободни места! Местата за 2022/23 година се обявяват в периода 11-15 юли 2022 или в тридневен срок след освобождаването им   

 1. МЕСТАТА СЕ ЗАЕМАТ СЛЕД КЛАСИРАНЕ ПО БАЛ ОТ ИЗПИТИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК (ПИСМЕН И УСТЕН) И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК върху материала от предходния клас
 2. Състезателният бал се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.
 3. Кандидатите за девети клас полагат изпит само по испански език - писмен и устен

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление за допускане до изпити по испански и втори чужд език
2. Удостоверение или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната година

Забележки:

 • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
 • При наличие на разлики в учебните планове, учениците полагат приравнителни изпити  съгл. чл. 148, ал. 2 от ЗПУО

СРОКОВЕ:

 1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  при наличие на обявени свободни места - до 26 август 2022 г.
 2. ИЗПИТИ: 7-9.09.2022 г.
 3. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  12.09.2022

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ