Кандидатстване/Прием

Учениците, приети в VIII клас през 2017 (Випуск 2022) и през 2018 година (Випуск 2023) , се обучават по нови учебни програми  съгласно ЗПУО и съответно нови училищни учебни планове.

Училищен учебен план за  Випуск 2022  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е

Училищен учебен план за  Випуск 2023  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е   

Учебният план е изработен въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици".

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС:

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в гимназията учениците полагат:

 1. Тест по български език и литература 
 2. Тест по математика 

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от началника на РУО на МОН.

Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

 1. Удвоен резултат от теста по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат теста по математика.
 3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

Държавен план-прием за 2018-2019 година

(Утвърден от началника на РУО София-град със заповед номер РД 01-116/30.03.2018 г.)

 6 ПАРАЛЕЛКИ - 156 УЧЕНИЦИ:   78 ДЕВОЙКИ, 78 МЛАДЕЖИ

Всички паралелки в гимназията са с профил "Чуждоезиков" с първи профилиращ предмет - ИСПАНСКИ ЕЗИК

 • Две паралелки с втори профилиращ предмет  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК26 ДЕВОЙКИ, 26 МЛАДЕЖИ
 • Две паралелки с втори профилиращ предмет ФРЕНСКИ ЕЗИК26 ДЕВОЙКИ, 26 МЛАДЕЖИ
 • Една паралелка с втори профилиращ предмет  ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК: 13 ДЕВОЙКИ, 13 МЛАДЕЖИ
 • Една паралелка с втори профилиращ предмет  ИТАЛИАНСКИ  ЕЗИК: 13 ДЕВОЙКИ, 13 МЛАДЕЖИ

Третият и четвъртият профилиращи предмети се избират от учениците в края на първия гимназиален етап (в края на 10. клас)

 

Максимални и минимални балове - второ класиране в 164. ГПИЕ, 2018 г.

ПАРАЛЕЛКА 

 

БАЛ
МАКС   /  МИН  

 ИЕ-АЕ  девойки   451.000 - 450.000
 ИЕ-ФЕ  448.000 - 441.000
 ИЕ-ПОРТ. ЕЗ.  447.000 - 440.500
 ИЕ-ИТАЛ. ЕЗ.  450.000 - 448.500
     
 ИЕ-АЕ  младежи  434.000 - 425.000
 ИЕ-ФЕ  424.000 - 408.500
 ИЕ-ПОРТ. ЕЗ.  413.500 - 411.000
 ИЕ-ИТАЛ. ЕЗ  434.000 - 424.000

 

Максимални и минимални балове - първо класиране в 164. ГПИЕ, 2018 г.

ПАРАЛЕЛКА 

 

БАЛ
МАКС   /  МИН  

 ИЕ-АЕ  девойки  480.500 - 452.500
 ИЕ-ФЕ  470.000 - 446.500
 ИЕ-ПОРТ. ЕЗ.  458.000 - 442.500
 ИЕ-ИТАЛ. ЕЗ.  473.500 - 450.000
     
 ИЕ-АЕ  младежи  465.000 - 435.000
 ИЕ-ФЕ  439.000 - 416.000
 ИЕ-ПОРТ. ЕЗ.  430.500 - 416.000
 ИЕ-ИТАЛ. ЕЗ  448.500 - 430.500

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО - ОРИГИНАЛ! 
 2. Свидетелството за основно образование- оригинал
 3. Молба за записване - бланка на 164 ГПИЕ - предоставя се при записването
 4. Формуляр на ученика - бланка на гимназията -предоставя се при записването
 5. Здравен картон
 6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

При наличие на свободни места след трети етап: 

На 2 и 3. 08.2018 година в канцеларията на гимназията се подават следните документи:

 1. Заявление до директора - по образец на 164. ГПИЕ
 2. Свидетелство за основно образование - оригинал
 3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО - оригинал
 • Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред 
 • Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват на 6.08.2018 година 
 • Записване на учениците - 7.08.2018 г. 

 

ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС

Свободни места за прием след 8-ми клас:  за учебната 2018/2019 година 

11 КЛАС:  1 МЯСТО С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ПОРТУГАЛСКИ

12 КЛАС: 1 МЯСТО С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ПОРТУГАЛСКИ      1 МЯСТО С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба за допускане до приравнителни конкурсни изпити
2. Удостоверение, или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната 2017/2018 г.

Забележки:

 • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
 • При наличие на разлики в учебните планове, учениците полагат приравнителни изпити  съгл. чл. 148, ал. 2 от ЗПУО

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ: - 4 и 5 септември 2018 година

Кандидатите за ІХ клас полагат изпит само по испански език!

Класиране:
Извършва се по състезателен бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:  10 септември 2018 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  11 септември 2018 г.

ЗА СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ