164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Стипендии

 

Приложения към правилата: Заявления-декларации по образец

 

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес" 

Утвърждавам:   Директор: /n/ Заповед №224/30.01.2018г.

Общи положения 

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат механизма на разпределянето на полагащите се на гимназията средства за стипендии по видове стипендии, критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците от гимназията за различните видове стипендии, размера на стипендиите и периода, за който се отпускат, както и реда за предоставяне на стипендиите и документите за кандидатстване.

(2) Настоящите правила имат за цел:

1.  да регламентират условията и реда за получаване на стипендии на ученици от гимназията;

2. да създадат условия за подпомагане на ученици от 164. ГПИЕ които имат трайни увреждания, или са без родители, или чиито семейства са в затруднено икономическо положение;

3. да поощрят учениците от гимназията, постигнали високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

Чл. 2. (1) При условията и по реда на Правилата, се отпускат стипендии на ученици от 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес", които имат завършено основно образование и се обучават в дневна или индивидуална форма на обучение и са:

1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. чужденци с разрешено постоянно пребиваване в страната или приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.

(2) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет - до заличаване на санкцията.

Чл. 3. (1) Стипендиите на учениците в 164. ГПИЕ се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година пропорционално на броя на учениците по чл. 2, ал. 1.

(2) При промяна на броя на учениците по чл. 2, ал. 1 в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджет може да извърши промяна в разпределението на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.

(3) Стипендиите на учениците в гимназията се изплащат след постъпило целево финансиране в училищния бюджет.

Чл. 4. Изразходването на средствата за стипендии се планира, извършва, контролира и отчита ежегодно при спазване на разпоредбите на ЗФУКПС, Закона за счетоводството и други правила, инструкции и документи на ПРБ.

Чл. 5. (1) Директорът на училището определя комисия за стипендиите.

(2) Комисията по ал. 1:

1. предлага на директора разпределението на средствата по видове стипендии за календарната година;

2. предлага на директора преразпределението на средствата, които не са усвоени, поради липса на ученици, отговарящи на условията;

3. отчита пред директора изразходваните средства в края на първото полугодие и в края на календарната година;

4. изпълнява процедурите за отпускане на стипендии и предлага на директора учениците, на които да бъдат отпуснати стипендии;

5. предлага на директора промени и актуализиране на настоящите правила.

Видове стипендии

Чл. 6. Гимназията предоставя получените средства по чл. 3 за месечни и еднократни стипендии на учениците от 164. ГПИЕ, съобразно настоящите правила.

Чл. 7. Месечните стипендии са:

1. за постигнати образователни резултати;

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. за ученици без родители.

Чл. 8. (1) Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, се отпускат от началото на всеки учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. През първия срок за учебни месеци се считат: октомври, ноември, декември и януари. През втория срок за учебни месеци се считат: февруари, март, април, май и юни.

(2) Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат за цялата учебна година, включително и за периода на неучебните месеци.

(3) Изплащането на стипендията за подпомагане на ученици с трайни увреждания не може да е по-дълго от определения от органите на медицинската експертиза срок на намалена работоспособност и/или степен на увреждане.

Чл. 9. (1) Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.

(2) За отпускане на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители не се извършва класиране.

Чл.10. Еднократните стипендии, отпускани на ученици от 164. ГПИЕ са:

1. целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование:

1.1.  за учебници

1.2.  за други потребности, свързани с достъпа му до образование

2. стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност /участие в национални и международни кръгове на олимпиади и състезания от календара на МОН/.

Чл. 11. (1) За един и същи ученик стипендия по чл. 9 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(2) За отпускане на еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност не се извършва класиране.

(3) Целевата стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се предоставя на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.

Разпределяне на средствата за стипендии

Чл. 12. Средствата за стипендии по чл. 3, постъпили в бюджета на гимназията, се разпределят в годишен план, както следва:

(1) 60% от всички средства - за месечни стипендии за постигнати образователни резултати;

(2) 25% от всички средства - за месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

(3) 5% от всички средства - за месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители. Сумата за всяка календарна година се определя според броя на нуждаещите се ученици.

(4) 10 % от всички средства - за еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност и запреодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

(5) неизразходваните средства по ал. 2, 3 и 4 могат да се използват за месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

(6) при недостиг на средства по ал. 3 за календарната година, средствата се осигуряват от планираните по ал. 2 или ал. 4.

Чл. 13. (1) Средства по чл. 12 ал. 2, които останат неусвоени поради липса на ученици, отговарящи на условията, могат да се прехвърлят към средствата по чл. 12 ал. 1 за съответния учебен срок и да се използват за месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

(2) Средствата за стипендии, неусвоени през първия учебен срок, се използват през втория.

(3) Средствата за стипендии, които не са усвоени в края на бюджетната година, преминават в преходен остатък в бюджета на гимназията и се използват за същата цел през следващата година.

Условия и ред за получаване на стипендии от учениците в 164. ГПИЕ

Чл. 14. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но получава само една от стипендиите по негов избор въз основа на писмено заявление.

(2) Учениците с право на стипендии по чл. 7, ал. 1, т. 3 и 4, ако бъдат класирани за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

(3) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

Чл. 15. (1) Ученик, който отговаря на условията за получаване на стипендия по реда на ПМС № 328 от 21.12.2017 г.за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование и по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от 22.12.2013 г., има право да получава една от тези стипендии.

(2) Ученик, който е получил стипендия след завършено основно образование и избере да получава стипендия по реда на  Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, е длъжен да върне в касата на училището получената сума за месеците, за които двете стипендии се застъпват.

(3) Ученикът подава в канцеларията на гимназията декларация за избора си. 

Чл. 16. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл. 7, т. 1 за постигнати образователни резултати, имат ученици със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50 (без СИП), изчислен с точност до третия десетичен знак, от първия учебен срок или от предходната учебна година.

(2) Критерии за класиране и подбор на учениците са: „среден успех на ученика" за съответния период,  наложени санкции  по чл. 199, ал. 1, т.1 и 2 от ЗПУО за съответния период и допуснати отсъствия по неуважителни причини.

(3) Учениците се класират в низходящ ред според средния успех.

(4) Средният успех  на ученицит, които имат санкция "забележка" или "преместване в друга паралелка на същото училище" се умножава по коефициент 0,96:

(5) Наличието на санкцията се отчита към датата на подаване на заявлението за кандидатстване.

(6) Санкция, отчетена през първия учебен срок, не се отчита за втория учебен срок.

(7) Индивидуалният размер на стипендията се определя съобразно успеха, както следва:

1. Успех 6,00 - 40 лева на месец;

2. Успех от 5,50 до 5,99 - 35 лева на месец;

(8) При еднакъв среден успех, на по-предна позиция се класира ученик, допуснал по-малко неизвинени отсъствия през предходния учебен срок /учебна година. Установяването на броя неизвинени отсъствия се извършва от комисията.

(9) Класирането се извършва до размера на утвърдените средства.

Чл. 17. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл. 7, т. 2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането имат ученици, със среден успех не по-нисък от Добър 4,00 за първия учебен срок или за предходната учебна година и чийто месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля 1 минимална работна заплата.

(2) Учениците се класират във възходящ ред на месечния доход на член от семейството.

(3) При еднакви доходи, на по-предна позиция се класира ученик с по-висок успех.

(4) Размерът на стипендията е 50 лева.

(5) Класирането се извършва до размера на утвърдените средства.

Чл. 18. (1) Право на месечна стипендия по чл. 7 т. 3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания имат ученици, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

(2) Стипендията е в размер на 50 лева.

Чл. 19. (1) Право на месечна стипендия по чл. 7, т. 4 за подпомагане на ученици без родители имат ученици, чиито родители са починали, лишени са от родителски права или са поставени под пълно запрещение

(2) Стипендията е в размер на 60 лева месечно.

Чл. 20. (1) Право на еднократната целева стипендия по чл. 10, т. 1 за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование имат ученици, чиито месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля 1 минимална работна заплата.

(2) Стипендията се отпуска:

1. за закупуването на учебници - в началото на първия учебен срок;

2. за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование на ученика - в края на календарната година и при наличие на неусвоени средства за стипендии.

 (3) Размерът на стипендията по чл. 10, т. 1 се определя до 150 лева в зависимост от наличните средства, броя на подадените заявления и дохода на ученика, но не може да надхвърля разходите, за чието обезпечение се отпуска.

(4) Разходите, за които се отпуска стипендията, се отчитат в петдневен срок от получаването й с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването й по предназначение.

(5) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документът по ал. 5, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговият законен представител - ако ученикът не е пълнолетен.

(6) Стипендиите се отпускат по писмено мотивирано предложение на комисията до размера на утвърдените средства.

Чл. 21. (1) Право на еднократна стипендия по чл. 10, т. 2 за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност имат ученици, явили се на националните и международни кръгове на олимпиади, конкурси и състезания от календара на МОН.

(2) Стипендията се отпуска в края на учебната или в края на календарната година по писмено мотивирано предложение на комисията.

(3) Средствата за изплащане на стипендии по чл. 10 т.2 се разпределят между предложените участници в следното съотношение:

1.Размерът на стипендията за званието „Лауреат" на Национален кръг на олимпиада и за класиран за международна олимпиада е три пъти по-висок от този на участник в Национална олимпиада.

2. Размерът на стипендията за участник в 2 и повече Национални кръга на олимпиади е два пъти по-висок от този на участник в Национален кръг на олимпиада.

(4) Размерът на стипендията за званието „Лауреат" на Национален кръг на олимпиада, класиран за международна олимпиада и участник в 2 и повече Национални кръга на олимпиади не може да надвишава 200 лева.

Документи и срокове за кандидатстване за стипендия

Чл. 22. (1) Учениците, които отговорят на условията и желаят да получават стипендия подават лично или чрез техни законни представители Заявление - декларация по образец.

(2) Заявлението - декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика.

(3) Кандидатстващите за стипендии по чл.7, т. 1, чл.10, т. 2 и чл.14 (2) подават  онлайн Заявление - декларация. Комисията предоставя подадената информация за заверка от класните ръководители.

(4) Кандидатстващите за стипендии по чл. 7, т.2 и чл.10, т. 1 подават Заявление - декларация, заверено от класния ръководител. Класният ръководител носи цялата отговорност за посочения в заявлeнието среден успех.

(5) Кандидатстващите за стипендии по чл.7, т. 2, 3 и 4 и чл. 10 т.1, към Заявлението -декларация прилагат и следните удостоверяващи документи:

1. За стипендия по чл. 7, т. 2 и чл. 10, т. 1 - документи удостоверяващи дохода на членовете на семейството за предходните 6 месеца.

2. За стипендия по чл. 7, т. 3 - документ, издаден от органите на медицинската експертиза, в който е установена степен на намалена работоспособност или е определен вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

3. За стипендия по чл. 7, т. 4 - копие от Актовете за смърт на родителите и копие от Акта за раждане на ученика.

4. За стипендия по чл. 10, т. 2 - документ, удостоверяващ участието в националните и международните кръгове на олимпиади, конкурси и състезания от календара на МОН или присъдено звание „Лауреат" (Само за олимпиади, конкурси и състезания от календара на МОН, които не са организирани от Гимназията).

Чл. 23. Документи се подават в следните срокове, конкретизирани със заповед на директора:

1. За месечни стипендии по чл. 7, т. 1 и 2 и чл.14 (2)- в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок.

2. За месечни стипендии по чл. 7, т. 3. и 4 - в началото на учебната година или при възникнало основание за получаването им.

3. За еднократни целеви стипендии по чл. 10. 1.1. - в началото на учебната година и  по чл.10.1.2., при наличие на неусвоени средства, - в първата седмица на месец декември.

4. За еднократни стипендии по чл.10, т. 2 - последната седмица на месец май.

Чл. 24. Комисията извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи. За целта комисията има право да потърси допълнителна информация и/или документи от родителите или законните представители на ученика, отдел „Закрила на детето", служба „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" /ГРАО/ и др.

Чл. 25. (1) Документите се подават в:

1. За месечни стипендии по чл. 7, т. 1 , чл.14 (2) и еднократни стипендии чл. 10, т. 2 - онлайн;

2. За месечни стипендии по чл. 7, т. 2,  т. 3 и т.4 и еднократни стипендии чл. 10, т. 1 - в счетоводството;

 (2) Документите се разглеждат от комисията в срокове, указани със заповед на директора. Документи не се приемат извън посочените срокове.

Ред на отпускане на стипендията

Чл. 26. Комисията, назначена със заповед на директора на 164. ГПИЕ

1.      Разглежда и извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи.

2.      допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да се отпусне месечна стипендия по чл. 7 т. 1 и 2. до размера на утвърдените средства и при отчитане на избора на учениците.

3.      разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 7, т. 3 и 4 и предлага на директора учениците, на които да се отпусне съответната стипендия до размера на утвърдените средства.

Чл. 27. Директорът на 164. ГПИЕ:

1.    Разпределя средствата по видове стипендии и определя сроковете за подаване на документи.

2.    Издава заповеди за отпускане на месечните и еднократните стипендии въз основа на предложение на комисията.

3. Заповедта по т. 2. съдържа имената на ученика, класа, вида и размера на стипендията и периода на изплащането й и се оповестява на информационното табло.

4. Директорът представя предложенията на комисията по чл.5 ал. 2, на учениците от  училището.

Чл. 28. Ако е отпусната стипендия въз основа на Заявление - декларация или друг документ с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

Чл. 29. За вписване на неверни данни в декларацията се носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Настоящите Правила са изработени на основание чл. 8 ал.2 от Постановление на МС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

§ 2. Настоящите Правила се съгласуват с педагогическия съвет и се утвърждават със заповед на директора.

§ 3. В началото на календарната година, след постъпване на средствата в бюджета на гимназията, както и в началото на учебната година, Правилата се актуализират от комисията по чл. 8 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г.

1.      Изменения и допълнения на правилата през учебната година не може да са основание за спиране и отнемане на отпусната стипендия.

2.      Измененията и допълненията на правилата се съгласуват с педагогическия съвет и се утвърждават от директора.

3.      Изменения и допълнения на правилата не могат да се правят по време на срока, определен за подаване на документи.

§ 4. По смисъла на Допълнителните разпоредби на Постановление на МС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование:

1.      Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

2.      Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца.

3.      В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

4.      Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните и нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

5.      „Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

6.      „Лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания: „лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто."

7.      „Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

§ 5. По смисъла на Преходни и заключителни разпоредби на Постановление на МС № 328 от 21.12.2017 г през учебната 2017 - 2018 г. се отпускат стипендии и на ученици в IX клас, които се обучават в профилирани гимназии и в средни училища по училищен учебен план с интензивно изучаване на чужд език, утвърден при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

§ 6. Правилата сe намират на разположение в библиотеката и на интернет-страницата на гимназията.

С правилата е запознат педагогическият съвет на заседанието му на 30.01.2018 г., изменения са направени по предложение на комисията за стипендии от 17.10.2018 г. и утвърдени със заповед на директора 079/18.10.2018 г.