Обучение/ Учебен план

 

 

******************

Графикът за всяка учебна година се определя със заповед на министъра на образованието и науката.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВИПУСКИ 2020 И 2021  - ТУК

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВИПУСК 2022, 2023 и 2024 - това са учениците, приети през 2017, 2018 и 2019 година, които се обучават по нови учебни  програми съгласно ЗПУО, нови училищни учебни планове и в съответствие с изискванията на съпътстващите наредби

Училищен учебен план за  Випуск 2022  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е   

Училищен учебен план за  Випуск 2023  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е

Училищен учебен план за Випуск 2024 с втори ЧЕ английски (паралелка А), италиански (Б), френски (В и Г) и португалски (Д) клас

Учебните планове са изработени въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици", приети са на педагогически съвет, получили са положителното становище от Обществения съвет на Гимназията и са утвърдени със заповед на директора.

Учебните планове за всеки от класовте се гласуват в периода януари-април на предходната учебна година и е възможно да претърпят промени.

Обучението в гимназията се характеризира с:

  1. Задълбочено обучение по първия профилиращ предмет - испански език, по испанска и латиноамериканска литература и култура и превод.
  2. Значителен брой часове по втори чужд език - английски, френски, португалски или италиански, който е вторият профилиращ предмет. Изучаването започва в 9. клас. Според новите учебни планове, които влязоха в сила от учебната 2017/2018 година, по-голям брой часове по втори чужд език има във втората степен на средното образование (11. и 12. клас).
  3. Качествено обучение по български език и литература.  Доказателство за високото ниво на обучение по БЕЛ в гимназията са отличните резултати на зрелостници от всички проведени държавни зрелостни изпити по БЕЛ в периода 2008-2018 година: второ - трето място в София и България. В архив можете да видите резултатите от ДЗИ по БЕЛ и по другите предмети в периода 2010-2018 ТУК.
  4. Избор на трети и четвърти профилиращ предмет в края на десети клас (важи за учениците по новия учебен план)
  5. В XI клас, по свой избор, всеки от учениците изучава по 2 часа седмично (ЗИП непрофилирана подготовка) един от  предметите: математика, история, география, биология, физика или химия. Този предмет може да бъде сменен в XII клас или да се избере като четвърти профилиращ предмет. (важи за учениците по стария учебен план)
  6. Предмети, преподавани на испански език. На испански език се преподават химия, физика, биология, история,  етика и право и география. Разпределянето на предметите, които се изучават на испански език, се определя в началото на всяка учебна година и е съобразено с нормативните изисквания и възможностите на училището. Повечето от преподавателите са възпитаници на гимназията. За предметите, които се преподават на испански език, учителите са подготвили свитъци с дидактически материали, които съдържат упражнения, текстове, терминологични речници.