Обучение/ Учебен план

 УЧЕБНИЦИ за 2018/2019 година

 

******************

Графикът за всяка учебна година се определя със заповед на министъра на образованието и науката. За учебната 2018/19 година графикът можете да видите  ТУК

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВИПУСК 2022 и ВИПУСК 2023

Това са учениците, приети през 2017 година и през 2018 година, които се обучават по нови учебни  програми съгласно ЗПУО, нови училищни учебни планове и в съответствие с изискванията на съпътстващите наредби

Училищен учебен план за  Випуск 2022  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е   

Училищен учебен план за  Випуск 2023  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е

Учебният план е изработен въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици", приет е на педагогически съвет, получил е положително становище от Обществения съвет на Гимназията и е утвърден със заповед на директора.

 

Обучението в гимназията се характеризира с:

  1. Задълбочено обучение по първия профилиращ предмет - испански език, по испанска и латиноамериканска литература и култура и превод.
  2. Значителен брой часове по втори чужд език - английски, френски, португалски или италиански, който е вторият профилиращ предмет. Изучаването започва в 9. клас. Според новите учебни планове, които влязоха в сила от учебната 2017/2018 година, по-големият брой часове по втори чужд език има във втората степен на средното образование (11. и 12. клас).
  3. Качествено обучение по български език и литература.  Доказателство за високото ниво на обучение по БЕЛ в гимназията са отличните резултати на зрелостници от всички проведени държавни зрелостни изпити по БЕЛ в периода 2008-2018 година: второ - трето място в София и България. В архив можете да видите резултатите от ДЗИ по БЕЛ и по другите предмети в периода 2010-2018 ТУК.
  4. Избор на трети и четвърти профилиращ предмет в края на десети клас (за учениците по новия учебен план)
  5. В XI клас, по свой избор, всеки от учениците изучава по 2 часа седмично (ЗИП непрофилирана подготовка) един от  предметите: математика, история, география, биология, физика или химия. Този предмет може да бъде сменен в XII клас или да се избере като четвърти профилиращ предмет. (за учениците по стария учебен план)
  6. Предмети, преподавани на испански език. На испански език се преподават химия, физика, биология, история,  етика и право и география. Разпределянето на предметите, които се изучават на испански език, се определя в началото на всяка учебна година и е съобразено с нормативните изисквания и възможностите на училището. Повечето от преподавателите са възпитаници на гимназията. За предметите, които се преподават на испански език, учителите са подготвили свитъци с дидактически материали.