164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Обучение/ Учебен план

 Графикът за всяка учебна година се определя със заповед на министъра на образованието и науката.

Училищните учебни планове са изработени въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици".

Училищните учебни планове се гласуват за всеки клас през май-юни предходната учебна година и е нормално да претърпят промени спрямо същия клас от предишни години.

  • Випуск 2023  с  II ЧЕ - английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е: Училищен учебен план випуск 2023
  • Випуск 2024 с II ЧЕ -  английски паралелка А / италиански  Б / френски  В и Г / португалски Д:  11 клас,   10клас9 клас8 клас
  • Випуск 2025 с II ЧЕ - английски паралелка А / италиански  Б / френски  В и Г / португалски Д:  10клас,   9 клас8 клас
  • Випуск 2026 с II ЧЕ английски паралелка А/ италиански Б / френски В и Г/ португалски Д/ италиански Е:  9клас,   8 клас, 
  • Випуск 2027 с II ЧЕ английски паралелка А/ италиански Б / френски В и Г/ португалски Д/ италиански Е: 8 клас

Обучението в гимназията се характеризира с: 

  1. Задълбочено обучение по първия профилиращ предмет - испански език, по испанска и латиноамериканска литература и култура и превод. В резултат на обучението по испаснки език, като първи профилиращ предмет, учениците достигат в края на първи гимназиален етап ниво В1, а в края на втория гимназиален етап - ниво В2 от общата езикова рамка.  
  2. Значителен брой часове по втори чужд език - английски, френски, португалски или италиански, който е вторият профилиращ предмет. Изучаването започва в 9. клас. Според учебните планове, които са в сила от учебната 2017/2018 година, по-голям брой часове по втори чужд език има във втората степен на средното образование - в 11. и 12. клас по 7 часа седмично (по 2 часа за задължителна подготовка, по 5 часа за профилирана подготовка). В края на първи гимназиален етап учениците достигат ниво А1, а в края на втория гимназиален етап -  ниво В1.1 от от общата езикова рамка.
  3. Качествено обучение по български език и литература.  Доказателство за високото ниво на обучение по БЕЛ в гимназията са отличните резултати на зрелостници от всички проведени държавни зрелостни изпити по БЕЛ в периода 2008-2022 година: второ - трето - четвърто   място в София и като цяло в България. В архив можете да видите резултатите от ДЗИ по БЕЛ и по другите предмети:  в периода 2010-2018 ТУК , 2019 - ТУК  и 2020 г. - ТУК, 2021 - ТУК.  В училищния учебен план към задължителните учебни часове по БЕЛ в 10. клас се включва по един час разширена подготовка, а в 11 и 12 клас - по един час факултативна  подготовка.   
  4. Избор на трети и четвърти профилиращ предмет в края на десети клас. През 2020/21 учебна година са формирани 7 комбинации от трети и четвърти профилиращ предмет като удовлетворихме избора на всеки ученик. Като трети и четвърти прфилиращ предмет бяха избрани комбинациите история/география; физика/математика; биология/химия; математика/ география; математика / история и др. През 2021/22 учебна година като профилиращ беше включен предметът предприемачество.
  5. Предмети, преподавани на испански език. На испански език се преподават химия, физика, биология, история,  етика и право и география. Разпределянето на предметите, които се изучават на испански език, се определя в началото на всяка учебна година и е съобразено с нормативните изисквания и възможностите на училището. Повечето от преподавателите са възпитаници на гимназията. За предметите, които се преподават на испански език, учителите са подготвили свитъци с дидактически материали, които съдържат упражнения, текстове, терминологични речници.