164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Обучение/ Учебен план

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

Класирането се извършва централизирано от РУО София-град. Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Обучението в гимназията е в дневна и в самостоятелна форма

Графикът за всяка учебна година се определя със заповед на министъра на образованието и науката.

Училищните учебни планове са изработени въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици".

Училищните учебни планове се гласуват за всеки клас през май-юни предходната учебна година и е нормално да претърпят промени спрямо същия клас от предишни години.

 • Випуск 2024 с II ЧЕ -  английски паралелка А / италиански  Б / френски  В и Г / португалски Д: 12клас,  11 клас,   10клас9 клас, 8 клас
 • Випуск 2025 с II ЧЕ - английски паралелка А / италиански  Б / френски  В и Г / португалски Д:  11клас,   10клас,   9 клас8 клас
 • Випуск 2026 с II ЧЕ английски паралелка А/ италиански Б / френски В и Г/ португалски Д/ италиански Е: 10 клас,  9клас8 клас
 • Випуск 2027 с II ЧЕ английски паралелка А/ италиански Б / френски В и Г/ португалски Д/ италиански Е: 9 клас,  8 клас
 • Випуск 2028 с II ЧЕ английски паралелка А/ италиански Б / френски В и Г/ португалски Д/ италиански Е: 8 клас

Обучението в гимназията се характеризира с: 

 1. Задълбочено обучение по първия профилиращ предмет - испански език, по испанска и латиноамериканска литература и култура и превод. В резултат на обучението по испански език, като първи профилиращ предмет, учениците достигат в края на първи гимназиален етап ниво В1, а в края на втория гимназиален етап - ниво В2 от общата езикова рамка.  
 2. Значителен брой часове по втори чужд език, който е вторият профилиращ предмет - английски, френски, португалски или италиански. Изучаването започва в 9. клас. Според рамковите учебни планове, които са в сила от учебната 2017/2018 година, по-голям брой часове по втори чужд език има във втората степен на средното образование - в 11. и 12. клас по 7 часа седмично (2 часа за задължителна подготовка и 5 часа за профилирана подготовка - задължителни модули и един избираем модул). В края на първия гимназиален етап учениците достигат ниво А1, а в края на втория гимназиален етап -  ниво В1.1 от от общата езикова рамка.
 3. Качествено обучение по български език и литература.  Доказателство за високото ниво на обучение по БЕЛ в гимназията са отличните резултати на зрелостници от всички проведени държавни зрелостни изпити по БЕЛ в периода 2008-2023 година: второ - трето - четвърто   място в София и като цяло в България. В архив можете да видите резултатите от ДЗИ по БЕЛ и по другите предмети:  в периода 2010-2018 ТУК , 2019 - ТУК  и 2020 г. - ТУК, 2021 - ТУК , 2022  - ТУК. В училищния учебен план към задължителните учебни часове по БЕЛ в 10. клас се включва по един час разширена подготовка. В 11. и 12. клас желаещите да разширят познанията си изучават по един час факултативна  подготовка по български език и литература.   
 4. Избор на трети и четвърти профилиращ предмет в края на десети клас.  През 2022/23 година в 11. клас за профилиращи предмети от учениците са избрани математика, история, география, биология, химия и  предприемачество. Те са избрани от учениците в 11 комбинации за трети и четвърти профилиращ предмет. Всички желания на учениците са удовлетворени. През учебната 2023/24 година в 11. клас за профилиращи предмети от учениците са избрани математика, история, география, биология, химия, физика и  предприемачество. Те са избрани от учениците в 15 комбинации за трети и четвърти профилиращ предмет.
 5. Предмети, преподавани на испански език. На испански език се преподават химия, физика, биология, история,  етика и право и география. Разпределянето на предметите, които се изучават на испански език, се определя в началото на всяка учебна година и е съобразено с нормативните изисквания и възможностите на училището. Повечето от преподавателите са възпитаници на гимназията. За предметите, които се преподават на испански език, учителите разработиха и използват помагала, които МОН издаде през 2020 и 2021 година (Национални програми "Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език", 2020 и 2021 година). Помагалата съдържат в сбита форма нови понятия, имат терминологични речници и упражнения. Помагалата са под формата на pdf файлове, на свободен достъп са на сайта на МОН: 

  https://mon.bg/bg/100644    (География IX и X клас, История IX и X клас, Философия X клас)

  https://mon.bg/bg/100940   (Биология IX и Xклас,  Химия IX и X клас, Физика IX и X клас, Философия IX клас)