164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

27.01.2020

ЗАПОВЕД

№  197 / 24.01.2020 г.

На основание писмо изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г. на началника на РУО София-град и заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката във връзка с обявена грипна епидемия от СРЗИ на територията на София-град

НАРЕЖДАМ

 1. Учебните занятия в гимназията се прекратяват, считано от 27.01.2020 г. до 4.02.2020 г. включително.
 2. Краят на първия учебен срок е 24.01.2020 година.
 3. Крайният срок за внасяне на оценките за първи срок в електронния дневник е 28.01.2020 г.
 4. Крайният срок за обработка на отсъствията от класните ръководители за месец януари в електронния дневник е 28.01.2020 г.
 5. Крайният срок за изготвяне на докладите на класните ръководители е 3.02.2020 г.
 6. Крайният срок за подготвяне и предаване на изпитни материали и критерии за оценяване за изпитите за определяне на срочна оценка е 5.02.2020 г.
 7. Педагогическият съвет за приключване на първия учебен срок е на 5.02.2020 г. от 12.30 часа
 8. Сесията за определяне на срочна оценка за първия срок е на 10 и 11 февруари 2020 г.
 9. Учителите да планират промени и преструктурират учебното съдържание съобразно  пропуснатите часове.
 10. Класните ръководители внасят в електронния дневник седмичното разписание на класовете си в срок до 5 февруари 2020г.
 1. Учебните занятия за ІІ учебен срок започват на 6 февруари 2020 г. по ЧЕТЕН вариант на новото седмично разписание.
 • 8. клас – от 14.00 часа първи блок
 • 9-12. Клас – от 7.30 часа първи блок

Със заповедта да бъдат запознати всички ученици и учители – чрез електронния дневник и училищната уеб страница.

ДИРЕКТОР:  З.ЙОНЧЕВА

Л. САМУРКОВА, Зап. 194/22.01.2020 г.