164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

Свободни места след 8.клас за учебната 2024/25 година

02.07.2024

Свободни места за учебната 2024/25 година

 • 9. клас - 1 място с втори чужд език френски
 • 10. клас - 1 място с втори чужд език португалски
 • 11. клас - 2 места; 1 място с втори чужд език английски и 1 място с втори чужд език италиански;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление за допускане до изпити (свободен текст)
2. Документ за завършен клас в предходната учебна година:  удостоверение за завършен клас или копие на личен картон или копие на ученическа книжка. 

СРОКОВЕ:

 1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 8 юли 2024 г. до 30 август 2024 г.  в канцеларията на 164 ГПИЕ на 4. стаж. Не се приемат документи по електронен път.
 2. Изпит по испански език: 9.09.2024 г. (9.00 ч. - писмен; 13.30 ч. - устен)
 3. Изпит по втори чужд език: 10.09.2024 г. (9.00 ч. - писмен; 13.30 ч. - устен)
 4. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИЯ/ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ: 11.09.2024 г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ

 

ИЗПИТИ И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 1. Свободите места за 9. клас се заемат след класиране по бал от изпит по испански език (писмен и устен)  върху учебния материал от 8. клас (Учебна програма по испански език - интензивно изучаван, за постигане на ниво В.1.1 https://www.mon.bg/nfs/2018/01/up_8kl_ispe_zp_b1.1_intensiven.pdf . За подготовка важат вcички учебници по иcпанcки език, интензивно изучаван,  за доcтигане на ниво В.1.1, одобрени от МОН.
 2. Кандидатите за десети, единадесети и дванадесети клас, освен изпит по испански език върху материала от предходната година, полагат също и изпит по втори чужд език - писмен и устен върху учебния материал от предходната година. 
 3. Оценката от изпита по испански език и по втори чужд език е средноаритметична от оценките от писмената и устната част, пресметната с точност до 0,01. До устен изпит се допуска ученик, който има оценка най-малко среден 3 от писмената част. 
 4. Състезателният бал се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката по втори чужд език, пресметнат с точност до 0,01.
 5. Кандидатите за девети клас полагат изпит само по испански език - писмен и устен.
 6. Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град, с което се признава завършен предходен клас.
 7. При наличие на разлики в учебните планове, приетите ученици полагат приравнителни изпити.