164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

Противоепидемични мерки, считано от 14.05.2020 г.

15.05.2020

Актуализ. 8.06.2020 г.

Писмо на СРЗИ във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването РД 01-289/2.06.2020 г. 

**********************************

Противоепидемични мерки, считано от 14.05.2020 г.  до отмяната им на национално ниво

Уважаеми ученици и родители, 

На територията на 164. ГПИЕ се изпълняват следните мерки, въз основа на Заповед РД 01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването,  Заповед на началника на РУО София-град РД 01-208/14.05.2020 г. и Заповед  289/14.05.2020 г. на директора на 164. ГПИЕ

1. Продължава организираната  дистанционна форма на обучение, отчитайки технологичните възможности, с които разполагат ученици и учители и съобразявайки се със спецификата на учебните предмети - работа чрез платформата Teams/ Office 365.

2. Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа - провеждане на изпити за определяне на годишна/срочна оценка или промяна на оценка, работа с училищна документация, раздаване на стипендии и др., задължително се провеждат следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен от министъра на здравеопазването;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете;

- осигуряване на физическа дистанция между най-малко от 1,5 метра между лицата в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала след оценка на риска на работното място;

- при непосредствено обслужване, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използване на защитна маска за лице или предпазен шлем;

- на входа на сградата се осигурява дезинфектант за ръце;

- всички лица, намиращи се в закритите помещения на 164 ГПИЕ са длъжни да носят защитна маска за лице.

Директор: З. Йончева

 

Писмо на Столичната регионална здравна инспекция