ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Устав на Ученическия съвет на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес"

 Общи положения

Чл.1 Ученическият съвет (УС) на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес"е доброволно младежко обединение. То е самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо.

 

Седалище и адрес

Чл.2 Седалището на УС и адрес са: гр. София, район Оборище, п.к. 1505, ул. Султан тепе 1.

 

Цел и дейност

Чл.3 УС организира защитата на ученическите интереси и цели да подобри взаимоотношенията между ученици и ученици и ученици и учители.

Чл.4 УС предоставя възможност за публичност, гласност и прозрачност при изявяване интересите на учениците.

Чл.5. УС спомага за организирането на извънкласното време на учениците, участва в дейности, свързани с превенцията на опасните поведения, наркотични и алкохолни зависимости.

Чл.6 УС организира проекти, обвързани главно с 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес".

Чл.7 УС си сътрудничи с останалите ученически съвети в гр. София и участва в Столичния ученически съвет.

 

Принципи за постигане на целите

Чл.8 В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:

1/ Спазване на законите на Република България

2/ Следване на принципите и традициите на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес".

3/ Демократизъм.

4/ Безпристрастност.

5/ Неутралност.

 

Органи на управление

Чл.9 Органите на управление на УС са:

1/ Общо събрание.

2/ Управителен съвет.

3/ Обикновено събрание.

 

Общо събрание

Чл.10 Общото събрание се свиква:

1/ Редовно два пъти в учебната година - през юни и през септември.

2/ Извънредно при решение на Управителния съвет.

Чл.11 На общото събрание заседават всички представители на всяка паралелка в училището от 8. до 12. клас.

Чл.12 Общото събрание:

1/ Гласува устава на УС и прави евентуални промени по него.

2/ Избира и утвърждава Управителен съвет за срок от една учебна година.

3/ Приема програма за годишната дейност на УС.

4/ Приема отчета на Управителния съвет за годишната дейност.

5/ Приема новите членове от 8. клас през месец септември и освобождава вече завършилите през месец юни.

Чл.13 Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от половината членове

Чл.14 Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.15 За всяко заседание на Общото събрание се изготвя протокол, който се вписва в Протоколната книга от секретаря.

Чл.16 Формата на гласуване на Общото събрание е явна или тайна.

Чл.17 Решенията взети на Общото събрание се обявяват публично на таблото на УС и се представят на Педагогическия съвет, ако това е необходимо.

 

Управителен съвет

Чл.18 Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от една учебна година.

Чл.19 Управителният съвет:

1/ Ръководи и извършва административната дейност на УС.

2/ Представлява УС на училищно, областно и национално ниво.

Чл.20 Управителният съвет изготвя и предлага на гласуване програмата за годишната дейност на УС на Общото събрание през месец септември.

Чл.21 Състои се от: председател, заместник-председател, секретар, PR,  координатор и касиер.

Чл.22 Председателят:

1/ Ръководи срещите и контролира дейността на УС.

2/ Ръководи и координира Управителният съвет.

3/ Представлява Ученическия съвет на заседанията на Столичния ученически съвет.

4/ Представлява УС пред училищното ръководство и изразява официалното мнение на УС и взетите от него решения на Педагогическите съвети.

5/ Информира учениците за предстоящите срещи на Обикновените и на Общите събрания.

6/ Грижи се за набирането на новите членове от 8. клас.

7/ Грижи се за таблото на УС.

8/ Грижи се за разпространяване на решенията на УС в училищното пространство.

9/ Заема функциите на секретарят при негово отсъствие.

10/Води отчет за събраните в касата на училището финансови средства на УС.Има право да взема и внася средства от името на УС.

Чл.23 Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя при негово отсъствие.

1/ Представлява УС пред останалите училища на територията на гр. София.

2/ Присъства на всяка среща на Ученическите съвети от район Оборище и информира Ученическият съвет за взетите там решения.

3/ Се грижи да информира УС за предстоящи мероприятия, които касаят неговата дейност.

Чл.24 Секретарят:

1/ Води протокол за всяка среща и го вписва в Протоколната книга.

2/ Води отчет и следи за присъствията и отсъствията на членовете на УС.

3/ Изготвя отчета на Управителния съвет за годишната дейност на УС и го представя на Общото събрание през месец юни.

4/ Се грижи за и съхранява всички документи на УС.

Чл.25 Членовете на Управителния съвет запазват правото да бъдат представители на своите класове след избирането им.

 

Обикновено събрание

 Чл.26 Обикновеното събрание извършва основната дейност на УС:

1/ Обсъжда, дискутира и организира проекти свързани с 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес" и/или с останалите софийски ученически съвети.

2/ Обсъжда, дискутира и разрешава проблеми касаещи учениците, учителите и училището.

3/ Взима решения.

Чл.27 Обикновеното събрание се свиква от председателя на УС или по предложение на член на УС в зависимост от нуждите на УС и от работата, която се извършва по настоящи и бъдещи проекти в 11 стая в сградата на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес".

Чл.28 На Обикновеното събрание присъства задължително поне един представител от всеки клас.

Чл.29 Всеки представител на клас има право на глас .

Чл.30 Гласуването на Обикновеното събрание е явно.

Чл.31 Решенията взети на Обикновеното събрание се обявяват публично на таблото на Ученическия съвет и се представят на Педагогическия съвет, ако това е необходимо.

Чл.32 За всяко заседание на Обикновеното събрание се изготвя протокол, който се вписва в Протоколната книга от секретаря.

 

Права и задължения на членовете

Чл.33 Всеки член има право:

1/ Да избира и да бъде избран за член на Управителния съвет.

2/ Да предлага за изключване представител, заместник-представител или член на Управителния съвет явно или тайно в писмен или устен вид и с необходимата обосновка.

3/ Да поставя и предлага за обсъждане въпроси и идеи свързани с дейността на УС.

4/ Да предлага промени в настоящия устав на Общото събрание.

Чл.34 Всеки член е длъжен:

1/ Да участва в събранията на УС.

2/ Да спазва настоящия устав.

3/ Да изпълнява решенията на Общото събрание.

4/ Да съдейства за постигането на целите на УС.

5/ Да изразява мнението на своите съученици.

Чл.35 Членовете нямат право:

1/ Да развалят добрия тон и да пречат на работата на УС.

2/ Да изразяват личното си мнение, без изрично да съобщят за това.

3/ Да работят против интересите на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес"

 

Прекратяване на членство и приемане на нови членове

Чл.36 Прекратяване на членство:

1/ Всеки член може да напусне УС по собствено желание и с предварителна обосновка.

2/ Всеки член напуска задължително УС при завършване на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес".

3/ Един клас бива лишен от право на членство в УС при три поредни неприсъствия на  нито един от неговите представители на обикновените събрание.

4/ Всеки представител на клас може да бъде изключен от УС по желание на мнозинството от съответния клас, който той представлява, с предварителна обосновка.

Чл.37 Приемане на нови членове;

1/ Нови членове от 8. клас се приемат всяка година на Общото събрание през месец септември.

2/ Класните ръководители оказват съдействие и подкрепа на координатора при избирането на членове за УС.

3/ При липса на фактори за прекратяване на членство, описани в чл.38, ученикът запазва правото си на членство за всяка следваща година до неговото завършване.

 

Имущество

Чл.38 УС ползва материално-техническата база на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес".

 

Срок на дейност

Чл.39 Съществуването на УС на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес" не се ограничава със срок.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 § 1. Този устав е приет на Учредително събрание за създаване на Ученически съвет на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес", на 04.06.2007г. в гр. София.

 § 2. Този устав е изготвен от Комисия за учредяване на Ученически съвет в състав: Николай Ангелов, Мина Попова, Григор Асенов и Ясен Табаков на 11.05.2007г. в гр. София.

§ 3.Промени в този устав бяха гласувани от Общо събрание на УС, с Анастасия Рошкова, Елица Михайлова, Дафинка Панчева, PR Александра Михайлова, Цвета Денкова и Петър Георгиев на 17.06.2008г. в гр. София.

§ 4. Промени в този устав бяха гласувани от Общо събрание на УС с управителен съвет в състав: Мартин Коцев/председател/, Силвана Марева/заместник-председател/, Никола Цанков/секретар/ на 20.10.2011г. в гр.София

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров