ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Приемни изпити:

2015/2016 учебна година:

Приемът в гимназията ще бъде извършен съгл. Наредба № 11 / 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища, с полагане на изпити по:
1. Тест по български език и литература - 20 май 2015 г.
2. Тест по математика - 22 май 2015 г.

Документите за кадидатстване се подават в училища-гнезда, определени от РИО на МОН.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Необходими документи:

След 7-ми клас:

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СЛЕД VII КЛАС УЧЕНИЦИ:

1. Удостоверение за завършен VII клас - оригинал
2. Молба за записване /бланка на училището/

3. Характеристика на ученика, издадена от училището, в което се е обучавал

4. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /След издаване от комисията за записване на служебна бележка, че ученикът е приет в гимназията!/
5. Здравен картон
6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

7. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/

След 8-ми клас:

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба за допускане до приравнителните конкурсни изпити
2. Удостоверение, или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната 2014/2015 г.
Забележка: Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РИО София-град.

Прием след 7-ми клас:


Балообразуващи предмети от Удостоверението за VII клас:
1. Български език и литература
2. Математика

Паралелки:
Всички паралелки в гимназията са с профил чуждоезиков-испански език
Две паралелки с профил Испански език и английски език ИЕ/АЕ.
Две паралелки с профил Испански език и френски език ИЕ/ФЕ.
Една паралелка с профил Испански език и португалски език ИЕ/ПЕ.

За учебната 2015/2016 година най-ниският състезателен бал (след I класиране) e:


за момичета : ИЕ/АЕ 34.062, ИЕ/ФЕ 33.804, ИЕ/ПЕ 33.694
за момчета : ИЕ/АЕ 33.110, ИЕ/ФЕ 32.378, ИЕ/ПЕ 32.158

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ІІ ЕТАП

ИЕ/АЕ - 1 място за момче

ИЕ/ФЕ - 0

ИЕ/ПЕ - 1 място за момиче

Посочените свободни места ще бъдат попълнени с ІІІ класиране, централизирано от областната комисия за прием на ученици.

Най-ниският състезателен бал след ІІ класиране:

за момичета:ИЕ/АЕ 33.988, ИЕ/ФЕ 33.696, ИЕ/ПЕ 33.476

за момчета: ИЕ/АЕ 32.854, ИЕ/ФЕ 32.086, ИЕ/ПЕ 31.902

Най-ниският състезателен бал след   ІІІ класиране:

за момичета: 33.474  (ИЕ/ПЕ)

за момчета:  30.950   (ИЕ/АЕ)

 НЯМА  свободни места след III  класиране

 

ПРИЕМ НА НОВИ УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година

/съгласно утвърден държавен план-прием

със заповед на началника на РИО София-град № РД 30-1/31.03.2015 г./


5 ПАРАЛЕЛКИ - 140 УЧЕНИЦИ: 
70 ДЕВОЙКИ, 70 МЛАДЕЖИ


ИЕ/АЕ: 28 ДЕВОЙКИ - 1 С ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ = 27, 28 МЛАДЕЖИ 

ИЕ/ФЕ: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ

ИЕ/ПЕ: 14 ДЕВОЙКИ, 14 МЛАДЕЖИ

 

Записване

I ЕТАП :    26 ЮНИ - 30 ЮНИ 2015 Г. /ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА/

II ЕТАП :    6 - 8 ЮЛИ 2015 Г. /ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА/ 

III ЕТАП :   17 И 20 ЮЛИ 2015 Г.  /ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА/

 

При наличие на свободни места след III етап в гимназията се подават следните документи:
1. Молба по образец на 164 ГПИЕ
2. Удостоверение за завършен VII клас - оригинал
3. Служебна бележка с резултати от положените изпити- оригинал

 

ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА :ДО 21 ЮЛИ 2015 Г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :  22 ЮЛИ 2015 Г. /ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА/

КЛАСИРАНЕ и ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ : 23 ЮЛИ 2015 Г.

ЗАПИСВАНЕ : 23 ЮЛИ 2015 Г.

 

 

 ПРИЕМ  СЛЕД VІІІ КЛАС:

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД VІІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:


XI клас

  • 2 места - I чужд език ИЕ, II чужд  Френски език

  • 1 място -  I чужд език ИЕ, II чужд  Португалски език

XII клас

  • 2 места - I чужд език ИЕ, II чужд  Английски  език


Условия:

 Свободните места за ученици след VIII клас се обявяват в РИО на МОН и в сградата на гимназията. Посочва  се срокът за подаване на документи и датите за приравнителните конкурсни изпити.
Документи за кандидатстване:
1. Молба за допускане до приравнителните конкурсни изпити
2. Удостоверение или ученическа книжка за завършен предходен клас през настоящата учебна година
Забележка: Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РИО София-град.

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 13 ЮЛИ 2015 Г. - 27 АВГУСТ 2015 Г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ:
- Испански език /писмен/ - 2 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
- Испански език /устен/ - 3 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

- ІІ чужд език /писмен/- 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

- ІІ чужд език /устен/ - 8 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

Кандидатите за ІХ клас полагат изпит само по испански език!

Класиране:
Извършва се по състезателен бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 9 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ: 9 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

ЗА СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК-, КАНЦЕЛАРИЯ, IV ЕТАЖ

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ



Сайтът е създаден от Стефан Димитров