ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Прием в гимназията:

 *********************************************

Учениците, приети в VIII клас през 2017 (Випуск 2022), ще се обучават по нови учебни планове съгласно ЗПУО.

Училищен учебен план за  Випуск 2022  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е  

Учебният план е изработен въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици", приет е на педагогически съвет и е получил положително становище от Обществения съвет на Гимназията.

 *********************************************

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в гимназията учениците полагат:

1. Тест по български език и литература - 21 май 2018 г.
2. Тест по математика - 23 май 2018 г.

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от началника на РУО на МОН.

Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

1. Удвоен резултат от теста по БЕЛ.

2. Удвоен резултат теста по математика.

3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.

4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

 

 Държавен план-прием за 2018-2019 година:

 Утвърден от началника на РУО София-град със заповед номер РД 01-116/30.03.2018 г.

 

 6 ПАРАЛЕЛКИ - 156 УЧЕНИЦИ:   78 ДЕВОЙКИ, 78 МЛАДЕЖИ

Всички паралелки в гимназията са с профил "Чуждоезиков" с първи профилиращ предмет - ИСПАНСКИ ЕЗИК

  • Две паралелки с втори профилиращ предмет  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 26 ДЕВОЙКИ, 26 МЛАДЕЖИ
  • Две паралелки с втори профилиращ предмет ФРЕНСКИ ЕЗИК: 26 ДЕВОЙКИ, 26 МЛАДЕЖИ
  • Една паралелка с втори профилиращ предмет  ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК: 13 ДЕВОЙКИ, 13 МЛАДЕЖИ
  • Една паралелка с втори профилиращ предмет  ИТАЛИАНСКИ  ЕЗИК: 13 ДЕВОЙКИ, 13 МЛАДЕЖИ

Третият и четвъртият профилиращи предмети се избират от учениците в края на първия гимназиален етап (в края на 10. клас)

Архив: минимални балове за прием 2017/2018 година

Записване

Комисия, място  -  учебна стая в Гимназията (която ще е указана в началото на записването), работно време и задължения на комисията в Заповед  на Директора на 164. ГПИЕ

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

I ЕТАП :    4 - 6 ЮЛИ 2018 г. вкл.  (8.00 -17.00 часа)

II ЕТАП :    13 - 17 ЮЛИ 2018 г. вкл.    (8.00 -17.00 часа)

III ЕТАП :   27 - 30 ЮЛИ 2018 г.  вкл.  (8.00 -17.00 часа)

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

1. Свидетелството за основно образование -оригинал

2. Молба за записване /бланка на училището/

3. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/

4. Здравен картон
5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

 

При наличие на свободни места след трети етап:

На 2 и 3. 08.2018 година в канцеларията на гимназията се подават следните документи:
1. Заявление до директора - по образец на 164. ГПИЕ

2. Свидетелство за основно образование - оригинал

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО - оригинал

  • Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред
  • Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват на 6.08.2018 година
  • Записване на учениците - 7.08.2018 г.

 

 **************************************

 ПРИЕМ  СЛЕД VІІІ КЛАС:

Свободни места за прием след 8-ми клас  - ако има такива за учебната 2018/2019 година - ще се обявят в периода 10-13 юли 2018 година 

Свободните места за ученици след VIII клас се обявяват в РУО на МОН и в сградата на гимназията. Посочва  се срокът за подаване на документи и датите за приравнителните конкурсни изпити.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба за допускане до приравнителни конкурсни изпити
2. Удостоверение, или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната 2017/2018 г.

Забележки:

  • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
  • Право на кандидатстване за свободни места в IX клас имат ученици, които в VIII клас са се обучавали в профилирани паралелки със същия или сходен профил (без професионални гимназии)

  

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ: - 4 и 5 септември 2018 година

Кандидатите за ІХ клас полагат изпит само по испански език!

Класиране:
Извършва се по състезателен бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:  10 септември 2018 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  11 септември 2018 г.

ЗА СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров