ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Прием в гимназията:

2016/2017 учебна година:

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 11 / 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища, с полагане на изпити по:
1. Тест по български език и литература - 18 май 2016 г.
2. Тест по математика - 20 май 2016 г.

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от РИО на МОН.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

1. Удостоверение за завършен VII клас - оригинал
2. Молба за записване /бланка на училището/

3. Характеристика на ученика, издадена от училището, в което се е обучавал

4. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /След издаване от комисията за записване на служебна бележка, че ученикът е приет в гимназията!/
5. Здравен картон
6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

7. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/

Балообразуване и паралелки:

Балообразуващи предмети от Удостоверението за VII клас:
1. Български език и литература
2. Математика

Паралелки:
Всички паралелки в гимназията са с профил чуждоезиков-испански език
Две паралелки с профил Испански език и английски език ИЕ/АЕ.
Две паралелки с профил Испански език и френски език ИЕ/ФЕ.
Една паралелка с профил Испански език и португалски език ИЕ/ПЕ.

 

 За информация 
 За учебната 2016/2017 година

Най-ниският състезателен бал при I класиране e:

 • за момичета: ИЕ/АЕ 34.00, ИЕ/ФЕ 33.642, ИЕ/ПЕ 32.534
 • за момчета: ИЕ/АЕ 32.786, ИЕ/ФЕ 32.108, ИЕ/ПЕ 32.036

Най-ниският състезателен бал при ІІ класиране е:

 • за момичета: ИЕ/АЕ 33.714, ИЕ/ФЕ 33.500, ИЕ/ПЕ 33.320
 • за момчета: ИЕ/АЕ 32.536, ИЕ/ФЕ 31.714, ИЕ/ПЕ 31.714

Най-ниският състезателен бал при ІІI класиране за обявените 2 свободни места е:

 • за момиче: ИЕ/ПЕ - 32.250
 • за момче: ИЕ/ФЕ - 31.608

 

 

Съгласно утвърдения държавен план-прием

със Заповед на началника на РИО София-град

№ РД 30-2/30.03.2016 г.

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година  СЕ ПРИЕМАТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


5 ПАРАЛЕЛКИ - 140 УЧЕНИЦИ:  
70 ДЕВОЙКИ, 70 МЛАДЕЖИ

ИЕ/АЕ: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ 

ИЕ/ФЕ: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ

ИЕ/ПЕ: 14 ДЕВОЙКИ, 14 МЛАДЕЖИ

 

Записване

I ЕТАП :    28 ЮНИ - 30 ЮНИ 2016 Г. вкл. /ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА/

II ЕТАП :    5 - 7 ЮЛИ 2016 Г. вкл. /ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА/ 

III ЕТАП :   18 И 19 ЮЛИ 2016 Г.  вкл. /ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА/

 

При наличие на свободни места след III етап в гимназията се подават следните документи:
1. Молба по образец на 164 ГПИЕ

2. Удостоверение за завършен VII клас - копие

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити- оригинал и копие

 

ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА : 21 ЮЛИ 2016 г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :  от 22 ЮЛИ 2016 г. до 31 АВГУСТ 2016 г.  /ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА/

КЛАСИРАНE и ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ : 1  СЕПТЕМВРИ  2016 Г.

ЗАПИСВАНЕ : 2 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

 

 

 ПРИЕМ  СЛЕД VІІІ КЛАС:

 След 8-ми клас приемът е само при наличие на свободни места

Свободните места за ученици след VIII клас се обявяват в РИО на МОН и в сградата на гимназията. Посочва  се срокът за подаване на документи и датите за приравнителните конкурсни изпити.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба за допускане до приравнителните конкурсни изпити
2. Удостоверение, или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната 2015/2016 г.

Забележки:

 • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РИО София-град.
 • Право на кандидатстване за свободни места в IX клас имат ученици, които в VIII клас са се обучавали в профилирани паралелки със същия или сходен профил (без професионални гимназии)

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД VІІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА: 

IX клас

 • 1 място с втори чужд език - ФРЕНСКИ
 • 1 място с втори чужд език - ПОРТУГАЛСКИ

XII клас

 • 2 места с втори чужд език - ФРЕНСКИ
 • 2 места с втори чужд език - ПОРТУГАЛСКИ

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 11 ЮЛИ 2016 г. - 30 АВГУСТ 2016 г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ:
- Испански език (писмен и устен) - 1 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

- ІІ чужд език (писмен и устен) - 2 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

Кандидатите за ІХ клас полагат изпит само по испански език!

Класиране:
Извършва се по състезателен бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 7 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ: 8 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ЗА СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров