ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Прием в гимназията:

 *********************************************

Учениците, приети в VIII клас през 2017 (Випуск 2022), ще се обучават по нови учебни планове съгласно ЗПУО.

Училищен учебен план за  Випуск 2020  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е  

Учебният план е изработен въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици", приет е на педагогически съвет и е получил положително становище от Обществения съвет на Гимназията.

 *********************************************

2017/2018 учебна година:

 Второ класиране - минимален бал
ИЕ/Английски ез.

 МЛАДЕЖИ - 429     

 ДЕВОЙКИ -  451

ИЕ/ Френски  ез.

 МЛАДЕЖИ - 397

 ДЕВОЙКИ -  441

ИЕ/ Португалски ез.

 МЛАДЕЖИ - 393

 ДЕВОЙКИ -  440

ИЕ/ Италиански ез.

 МЛАДЕЖИ - 409,500

 ДЕВОЙКИ - -----

 

 

Балове - първо класиране

 

МАКСИМАЛЕН

МИНИМАЛЕН

ИЕ/Английски ез.

 

 

МЛАДЕЖИ

478

436

ДЕВОЙКИ

485

457

ИЕ/ Френски  ез.

 

 

МЛАДЕЖИ

470

416

ДЕВОЙКИ

483

443

ИЕ/ Португалски ез.

 

 

МЛАДЕЖИ

432

412,500

ДЕВОЙКИ

449

441

ИЕ/ Италиански ез.

 

 

МЛАДЕЖИ

463

419

ДЕВОЙКИ

472

444

 

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в гимназията учениците полагат:

1. Тест по български език и литература - 19 май 2017 г.
2. Тест по математика - 22 май 2017 г.

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от началника на РУО на МОН.

Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

1. Удвоен резултат от теста по БЕЛ.

2. Удвоен резултат теста по математика.

3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.

4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.


 Държавен план-прием за 2017-2018 година:

 Утвърден със заповед РД 01-145/ 28.03.2017 г. на началника на РУО София-град

 Утвърден със заповед 252/30.03.2017 г. на директора на 164 ГПИЕ "М. де Сервантес" и след становище на Обществения съвет на Гимназията.

 6 ПАРАЛЕЛКИ - 168 УЧЕНИЦИ:   84 ДЕВОЙКИ, 84 МЛАДЕЖИ

Всички паралелки в гимназията са с профил "Чуждоезиков" с първи профилиращ предмет - ИСПАНСКИ ЕЗИК

  • Две паралелки с втори профилиращ предмет  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ
  • Две паралелки с втори профилиращ предмет ФРЕНСКИ ЕЗИК: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ
  • Една паралелка с втори профилиращ предмет  ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК: 14 ДЕВОЙКИ, 14 МЛАДЕЖИ
  • Една паралелка с втори профилиращ предмет  ИТАЛИАНСКИ  ЕЗИК: 14 ДЕВОЙКИ, 14 МЛАДЕЖИ

Третият и четвъртият профилиращи предмети се избират от учениците в края на първия гимназиален етап (в края на 10. клас)

Записване

Определена е комисия, място  -  учебна стая в Гимназията (която ще е указана в началото на записването), работно време и задължения на комисията в Заповед 272/7.04.2017 година на Директора на 164. ГПИЕ

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

I ЕТАП :    28 ЮНИ - 30 ЮНИ 2017 г. вкл.  (8.00 -17.00 часа)

II ЕТАП :    5 - 7 ЮЛИ 2017 г. вкл.    (8.00 -17.00 часа)

III ЕТАП :   18 И 19 ЮЛИ 2017 г.  вкл.  (8.30 -17.00 часа)

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

1. Свидетелството за основно образование -оригинал

2. Молба за записване /бланка на училището/

3. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/

4. Здравен картон
5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

При наличие на свободни места след трети етап:

От 21.07.2017 до 27.07.2017 година в канцеларията на гимназията се подават следните документи:
1. Молба до директора - по образец на 164. ГПИЕ

2. Свидетелството за основно образование - копие

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити- оригинал и копие

  • Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ класира учениците по бал в низходящ ред
  • Резултатите от приема след III етап се обявяват на 28.07.2017 година в 12.00 часа
  • Записване на учениците - 28.07.2017 г. до 17.00 часа

 

 **************************************

 ПРИЕМ  СЛЕД VІІІ КЛАС:

 След 8-ми клас през 2017/2018 учебна година приемът е за следните свободни места:

 9. клас - 1 място с втори ЧЕ АНГЛИИЙСКИ

11. клас - 1 място с втори ЧЕ ФРЕНСКИ

                 1 място с втори ЧЕ ПОРТУГАЛСКИ  

12. КЛАС - 1 място с втори ЧЕ АНГЛИЙСКИ

 

Свободните места за ученици след VIII клас се обявяват в РУО на МОН и в сградата на гимназията. Посочва  се срокът за подаване на документи и датите за приравнителните конкурсни изпити.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба за допускане до приравнителни конкурсни изпити
2. Удостоверение, или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната 2016/2017 г.

Забележки:

  • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
  • Право на кандидатстване за свободни места в IX клас имат ученици, които в VIII клас са се обучавали в профилирани паралелки със същия или сходен профил (без професионални гимназии)

  

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  11 ЮЛИ 2017 г. - 31 АВГУСТ 2017 г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ:

- Испански език - 4.09.2017 г. 9.00-12.00 ч. (писмен) и 13.00-15.00 ч.  (устен)

- ІІ чужд език  5.09.2017 г. 9.00 - 12.00 ч. (писмен) и  13.00 - 15.00 ч. (устен)

Кандидатите за ІХ клас полагат изпит само по испански език!

Класиране:
Извършва се по състезателен бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:  7 септември 2017 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  8 септември 2017 г.

ЗА СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров